Hotărârea nr. 203/2009

HCL 203 Pentru aprobarea demararii procedurilor privind realizarea investiiiei "Parcaj subteran, P-ia Trandafirilor" .

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 203

Din 8 mai 2009

pentru aprobarea demarării procedurilor privind realizarea investiției ”Parcaj subteran, P-ta Trandafirilor”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Compartimentului Arhitect Sef nr. 9432/06.05.2009, privind aprobarea demararii realizarii investitiei ”Parcaj subteran, P-ta Trandafirilor” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26, art. 32 si art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba demararea procedurilor realizarii Caietului de sarcini, respectiv Studiul de fezabilitate pentru investitia ”Parcaj subteran, Piata Trandafirilor”.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Arhitectul Sef, Administratia Domeniului Public si Directia Economica - Serviciul Concesiuni, Închirieri, Vânzari si Respectarea Disciplinei Contractuale.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban