Hotărârea nr. 202/2009

HCL 202 Privind facilitaiile fiscale acordate la S.C. ENERGOMUR S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 202

Din 8 mai 2009

privind facilitatile fiscale acordate la S.C. ENERGOMUR S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului nr. 504 din 21.04.2009 prezentata de Directia economica privind facilitati fiscale acordate la S.C. Energomur S.A.,

În baza prevederilor Ordinului nr. 125/2007,

În temeiul dispozitiilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „c”, art. 45, alin. (2), lit. „c” si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba acordarea cu titlu de ajutor de stat în suma de 375.366 lei pentru S.C. Energomur S.A., suma rezultata din diferenta de impozit rezultat din aplicarea unei cote reduse de calcul în cazul impozitului pe cladiri, conform Hotarârii Consiliului local nr. 12/29.01.2009.

Suma de 375.366 lei, având caracter de ajutor de stat se va scadea din subventia locala acordata de autoritatea publica locala catre S.C. Energomur S.A.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures prin Directia economica si S.C. Energomur S.A.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban