Hotărârea nr. 200/2009

HCL 200 Privind aprobarea conturilor anuale de execuiie ale bugetului local al municipiului Tirgu Mure¦ pe anii 2001-2007.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 200

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetului local al municipiului Tîrgu Mures pe anii 2001-2007

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 468 din 16.04.2009 prin Directia Economica, privind aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetului local al municipiului Tîrgu Mures, pe anii 2001- 2007,

Tinând seama de prevederile art. 57 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare ,

În temeiul prevederilor art. 36, aliniat (4), lit. “a”, art. 45, alin. (1) si (2), lit. “a”, art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba contul anual de executie al bugetului local al Municipiului Tîrgu Mures pe anul 2001, la partea de venituri în suma de 551.265.544 mii lei si la partea de cheltuieli în suma de 538.082.040 mii lei conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aproba contul anual de executie al bugetului local al Municipiului Tîrgu Mures pe anul 2002, la partea de venituri în suma de 672.052.964 mii lei si la partea de cheltuieli în suma de 680.560.331 mii lei conform anexei nr. 2.

Art. 3. Se aproba contul anual de executie al bugetului local al Municipiului Tîrgu Mures pe anul 2003, la partea de venituri în suma de 982.752.311 mii lei si la partea de cheltuieli în suma de 951.589.487 mii lei conform anexei nr. 3.

Art. 4. Se aproba contul anual de executie al bugetului local al Municipiului Tîrgu Mures pe anul 2004, la partea de venituri în suma de 1.161.743.389 mii lei si la partea de cheltuieli în suma de 1.161.743.389 mii lei conform anexei nr. 4.

Art. 5. Se aproba contul anual de execuție al bugetului local al Municipiului Tîrgu Mures pe anul 2005, la partea de venituri în suma de 135.400.150 RON si la partea de cheltuieli în suma de 135.323.878 RON conform anexei nr. 5.

Art. 6. Se aproba contul anual de executie al bugetului local al Municipiului Tîrgu Mures pe anul 2006, la partea de venituri în suma de 199.396.235 RON si la partea de cheltuieli în suma de 193.299.109 RON conform anexei nr. 6.

Art. 7. Se aproba contul anual de executie al bugetului local al Municipiului Tîrgu Mures pe anul 2007, la partea de venituri în suma de 251.639.417 RON si la partea de cheltuieli în suma de 246.224.336 RON conform anexei nr. 7.

Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Președinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban