Hotărârea nr. 20/2009

HCL 20 Privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spaiii cu alta destinaiie decit aceea de locuinia ¦i repartizarea spaiiilor din str. Gh. Doja nr. 9 disponibile unor servicii publice ¦i organizaiii neguvernamentale.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 20

din 29 ianuarie 2009

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta locuinte si repartizarea spatiilor din str. Gh. Doja nr. 9 disponibile unor servicii publice si organizatii neguvernamentale

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 338B din 14.10.2008, privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta locuinte si repartizarea spatiului situat în str. Gh. Doja, nr. 9 pentru Asociatia Rhododendron, elaborata de Biroul locativ si administrare patrimoniu scoli si având avizul comisiei instituita prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 54/2004, reactualizata prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 23/2008,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. “a” si “b”, art. 45, alin. (3), precum si art. 115, alin. (1), lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 44,10 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, in favoarea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (MADISZ), pentru o perioada de un an.

Art. 2. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 26,18 mp, situat în str. Lacramioarei nr. 3, pentru Berghian Aurel, beneficiar al Legii nr. 341/2004, pentru o periada de 3 ani.

Art. 3. Se aproba repartizarea spatiului situat în str. Gh. Doja nr. 9, în suprafata de 403,17 mp + parti comune Serviciului Public Politia Comunitara si Serviciul Public de Asistenta Sociala, cu titlu gratuit.

Art. 4. Se aproba repartizarea boxei (garaj cu 2 intrări) situate str. Gh. Doja nr. 9, în suprafata de 40,50 mp în favoarea Administratiei domeniului public, cu titlu gratuit.

Art. 5. Se aproba repartizarea spatiului în suprafata de 20,20 mp situat în str. Gh. Doja nr. 9, pentru Asociatia Rhododendron.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale - Biroul locativ si administrare patrimoniu scoli si S.C. LOCATIV S.A.

Președinte de sedinta dr. Ioan Sita

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban