Hotărârea nr. 2/2009

HCL 2 Privind instituirea taxei speciale "Taxa pentru activitaii culturale, sportive ¦i sociale" pe anul 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 2

din 29 ianuarie 2009

privind instituirea taxei speciale

“Taxa pentru activitati culturale, sportive si sociale” pe anul 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 1202 din 10.12.2008 a Primarului Municipiului Tîrgu Mures prezentata de Directia economica, privind instituirea taxei speciale - „ Taxa pentru activitati culturale si sportive” pe anul 2009, precum si propunerile facute în Plenul Consiliului local municipal,

În baza prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „c”, art. 45, alin. (2), lit. „c” si art.115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba instituirea pe anul 2009 a taxei speciale denumita „Taxa pentru activitati culturale, sportive si sociale”pe anul 2009.

Taxa se instituie în conditiile deductibilitatii art. 21, alin. (4), lit.”p” din Legea nr. 571/2003, privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea Legii sponsorizarii nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, prin aplicarea unui procent de 15 % din alin. (1) si (2), lit. “p” din actul normativ de mai sus, respectiv 15 % care nu depaseste mai mult de 20 % din impozitul pe profit datorat si este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri.

Taxa se va incasa trimestrial de la societatile comerciale, pe baza declaratiilor de impunere care se vor depune la sediul Serviciului Stabilire, Incasare Impozite si Taxe.

Art. 2. Persoanele juridice care încheie si prezinta contracte de sponsorizare în anul 2009, pe domeniile cultura, sport si social, cu respectarea prevederilor Legii 571/2003, privind Codul fiscal, vor achita numai diferenta dintre taxa pentru activitati culturale, sportive si sociale stabilita si valoarea sponsorizarilor efectuate.

Art. 3 Pentru stabilirea si incasarea acestei taxe, societatile comerciale vor depune trimestrial o declaratie la sediul Serviciului Stabilire, Incasare Impozite si Taxe, conform modelului din Anexa nr. 1 la prezenta, la care se anexeaza in mod obligatoriu si Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat intocmita pentru Administratia Finantelor Publice Tg.Mures.

Termenele de depunere a declarațiilor sunt: 25 aprilie 2009, 25 iulie 2009, 25 octombrie 2009, 25 ianuarie 2010 si 15 aprilie 2010.

Art. 4. Plata taxei pentru activitati culturale, sportive si sociale se va efectua la urmatoarele termene: 30 aprilie 2009, 30 iulie 2009, 30 octombrie 2009, 30 ianuarie 2010 si 20 aprilie 2010.

Regularizarea finala, se va efectua dupa depunerea situatiilor financiare anuale si se va efectua pâna la data de 15 aprilie 2010, caz în care se va depune declaratia aferenta întregului an 2009, pâna la data de 15 aprilie 2010.

Sumele încasate pe parcursul primului semestru, pâna la 30 iulie 2009, vor fi repartizate pe baza aprobarii Consiliului Local.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul stabilire, încasare impozite si taxe.

Președinte de sedinta

dr. Sita Ioan Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

Anexa nr. 1

Nr. de inregistrare _________ din ______

D E C L A R A T I E

Privind stabilirea taxei pentru activitati culturale, sportive si sociale

  • I. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETATII COMERCIALE

Subscrisa

cod unic de inregistrare ______________________________, cu sediul in jud.Mures,

localitatea Tg.Mures, str. ________________________ nr. ______, bl. ___, ap.

telefon _________________, inregistrat la Registrul Comertului

nr. ____________, cont IBAN _____________________________________________

deschis la Banca _______________________________________, reprezentata prin

dnul/dna____________________________, in calitate de administrator/imputernicit al

societatii.

  • II. DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Declar pe propria raspundere ca impozitul pe profit al societatii comerciale pe trimestrul _____

din anul 2009 a fost in suma de :

Prin prezenta declar ca datele consemnate de mine corespund realitatii.

  • III. DECIZIE DE IMPUNERE

Taxa datorata stabilita de organul fiscal pe anul 2009, pe trimestrul

Impozit pe profit _________ x 15% =

Cifra de afaceri trimestriala este in cuantum de

3 la mie din cifra de afaceri =

Valoarea contractelor de sponsorizare incheiate in anul 2009 pe trimestrul ____ a fost in suma de

Diferența reprezintă obligație de plata reprezentând taxa pentru activitati culturale, sportive si sociale, si va fi in cunatum de

Termenele de depunere a declaratiilor sunt: 25 aprilie 2009, 25 iulie 2009, 25 octombrie 2009, 25 ianuarie 2010 si 15 aprilie 2010.

Termenele de plata sunt :30 aprilie 2009, 30 iulie 2009, 30 octombrie 2009, 30 ianuarie 2010 si 20 aprilie 2010. Dupa expirarea termenelor de plata, se vor calcula majorari de intarziere, conform prevederilor legale in vigoare.

Am luat la cunostinta faptul ca, valoarea contractelor de sponsorizare incheiate pe anul 2009, se scade din taxa pentru activitati culturale, sportive si sociale, conform contractelor de sponsorizare anexate, astfel: nr._____/ data, _____ , nr._____/ data, _____, nr._____/ data, _____, nr._____/ data,

_____, nr._____/ data, _____, nr._____/ data, _____.

Anexez la prezenta si Declaratia privind impozitul pe profit pe trimestrul ____ .

Semnatura si stampila societatii


Conducatorul organului fiscal, Intocmit,


Data: