Hotărârea nr. 199/2009

HCL 199 Privind aprobarea edificarii de parcari acoperite pe domeniul public ¦i privat al municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 199

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea edificării de parcari acoperite pe domeniul public si privat al municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 832 din 27.04.2009 prezentata de Serviciul public Administratia domeniului public privind aprobarea edificarii de parcari acoperite pe domeniul public si privat al municipiului Tîrgu Mures,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “c”, art. 45, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

h o t ar aste :

Art. 1. Se aproba edificarea de parcari acoperite pe domeniul public si privat al municipiului Tîrgu Mures pe amplasamentele prezentate în anexele nr. 1 - 7 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba ca edificarea acestor parcari acoperite sa fie efectuata prin grija exclusiva a Primariei municipiului Tîrgu Mures.

Art. 3. Se aproba ca modelul si coloristica parcarilor acoperite sa fie avizate de catre Arhitectul sef.

Art. 4. Modul de repartizare a acestor spatii se va stabili ulterior în baza unui Regulament aprobat de Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mures la propunerea Serviciului public Administratia domeniului public.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin compartimentul Arhitect sef, Directia economica si Serviciul public Administratia domeniului public.

Președinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban