Hotărârea nr. 198/2009

HCL 198 Privind aprobarea scutirii de plata taxelor pentru afi¦aj, a aciiunilor de distribuire de pliante, flutura¦i ¦i alte materiale electorale, ocuparea domeniului public/privat cu amenajari provizorii precum ¦i de traversare a domeniului public sau privat al municipiului Tirgu Mure¦ cu echipaje mobile cu ocazia aciiunilor electorale, pe anul 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 198

din 30 aprilie 2009

privind aprobarea scutirii de plata taxelor pentru afisaj, a acțiunilor de distribuire de pliante, fluturași si alte materiale electorale, ocuparea domeniului public/privat cu amenajari provizorii precum si de traversare a domeniului public sau privat al municipiului Tîrgu Mures cu echipaje mobile cu ocazia actiunilor electorale, pe anul 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 835 din 28.04.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mures, prezentata de Serviciul public Administratia domeniului public privind aprobarea scutirii de plata taxelor de afisaj, a actiunilor de distribuire de pliante, fluturasi si alte materiale electorale,ocuparea domeniului public/privat cu amenajari provizorii precum si de traversare a domeniului public sau privat al municipiului Tîrgu Mures cu echipaje mobile cu ocazia actiunilor electorale, pe anul 2009,

Având în vedere prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (4), lit. „c”, alin. (9), art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, si a art. 125 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, privind codul de procedura fiscala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba scutirea de plata a taxelor pentru afisaj, a taxelor privind actiunile de distribuire de pliante, fluturasi si alte materiale electorale, ocuparea domeniului public/privat cu amenajari provizorii precum si de traversare a domeniului public sau privat al municipiului Tîrgu Mures cu echipaje mobile cu ocazia actiunilor electorale pe anul 2009.

Art. 2. Partidele politice, aliantele electorale, aliantele politice, organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale si candidatii independenti vor depune cereri pentru distribuire de pliante, fluturasi si alte materiale electorale, ocuparea domeniului public/privat cu amenajari provizorii precum si de traversare a domeniului public sau privat al municipiului Tîrgu Mures cu echipaje mobile la Serviciul administrarea patrimoniului public si privat din cadrul Administratiei domeniului public.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul public Administratia domeniului public.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban