Hotărârea nr. 197/2009

HCL 197 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul " Inlocuire conducte apa in cartierul Unirii Tirgu Mure¦ (str. Agricultorilor, str. Serg. Maj. Ionel Giurchi, str. Serg. Maj. Ioan Roman, str. Serg.maj. Mircea Robu) ".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 197

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul « Înlocuire conducte apa în cartierul Unirii Tîrgu Mures (str. Agricultorilor, str. Serg. Maj. Ionel Giurchi, str. Serg. Maj. Ioan Roman, str. Serg.maj. Mircea Robu) »

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mures, nr.____

din ____________ 2009, prezentata de Administratia domeniului public privind

aprobarea Studiul de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ?Inlocuire conducte apa în cartierul Unirii Tîrgu Mures (str. Agricultorilor, str. Serg. Maj. Ionel Giurchi, str. Serg. Maj. Ioan Roman, str. Serg. maj. Mircea Robu)?,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ? înlocuire conducte apa in cartierul Unirii Tîrgu Mures (str. Agricultorilor, str. Serg. Maj. Ionel Giurchi, str. Serg. Maj. Ioan Roman, str. Serg. maj. Mircea Robu)? si indicatorii tehnico-economici în conformitate cu anexa 1.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea, prin Directia economica si Serviciul public municipal - Administratia domeniului public.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ANEXA NR.1 la Hotararea nr. ______ din

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul

Inlocuire conducte apa in cartierul Unirii Tg. Mures

(str. Agricultorilor, str. Serg. Maj. Ionel Giurchi, str. Serg. Maj. Ioan Roman, str. Serg.maj. Mircea Robu)?

-valoare totala (inclusiv TVA) 1.206.236 lei adica 284.289 euro din care C+M 1.067.058 lei adica 251.487 euro

*Echivalenta s-a realizat la cursul BNR-RON/Euro: 4,243 lei/euro din data de 22.04.2009

Toate conductele de serviciu, cat si bransamentele se prevad din tevi de polietilena PEHD, PE100, Pn10. Traseul de pozare al conductelor de serviciu si al bransamentelor va fi unul paralel cu cel existent, in imediata apropiere a conductelor existante. Pe str. Agricultorilor , intre nodurile CV04 si G13CV07 conducta de serviciu OL-Dn150 se va inlocui cu conducta din PE100-Pn10 avand diametrul De225mm. Scopul inlocuirii: imbunatatirea conditiilor de alimentare a strazii Remetea care in prezent se alimenteaza din doua directii, respectiv str. Agricultorilor si str. Baraganului.

Se prevad asamblarea conductelor cu toate piesele de legatura montate prin sudura cap la cap, pe malul sapaturii urmata de lansare de umplutura speciala de nisip in grosime de 30 cm, compactata manual. Pentru semnalizarea respectiv asigurarea posibilitatii detectarii traseului de pozare la conductele de serviciu, inclusiv bransamente, pe corpul conductelor din PEHD in lungul generatoarei superioare se va monta un fir conductor de cupru izolat. Firele de cupru in derivatie la bransamente se vor ansambla cu cleme metalice dupa care punctele de ansamblare se izoleaza. Deasupra stratului de nisip acoperitor se aseza o banda elastica din material plastic de culoare albastra cu inscripția - ATENTIE ! CONDUCTA APA POTABILA- Conductele ansamblate se vor supune probei de rezistenta si etanseitate la valorile indicate de SR_4163-3/1996.

In general se urmareste pastrarea constructiilor existente intr-o varianta reutilata in functie de noua schema de legaturi. Numarul de bransamente reabilitate, pozitia acestora interen si modul de realizare a bransamentului, sunt reprezentate in fisele de date nr.1-4, anexe la memorui.Descrierile amanuntite privind modul de executie a lucrarilor se dau in caietel de sarcini

In partea economica a documentatie se prevad lungimile de calcul minime in functie de informatiile extrase din planul cadastral al operatorului si releveele executate in zona strazilor cuprinse. Lungimile tronsoanelor supuse schimbarii sunt specificate atat in planul de situatie cat si in fisele de date anexate.