Hotărârea nr. 196/2009

HCL 196 Privind completarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 96/26.02.2009 referitoare la acordarea unui meniu complet, de doua ori pe saptamina, pentru pensionarii cu venituri mici.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 196

Din 30 aprilie 2009

privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 96/26.02.2009 referitoare la acordarea unui meniu complet, de doua ori pe saptamâna,

pentru pensionarii cu venituri mici

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 1.217/AS/21.04.2009 prezentata de Serviciul public de asistenta sociala privind completarea Hotarârii Consiliului local municipal nr. 96/26.02.2009 referitoare la acordarea unui meniu complet, de doua ori pe saptamâna, pentru pensionarii cu venituri mici,

În conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b” si „c”, alin. (4), lit. „d” si „e”, alin. (5), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, pct. 17, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Hotarârea Consiliului local municipal nr. 96 din 26 februarie 2009 la art. 2 se completeaza dupa cum urmeaza: „Se aproba acordarea unui meniu în valoare de 10 lei, de doua oii pe saptamâna si pentru familiile/persoanele singure cu domiciliul în Municipiul Tîrgu Mures al caror venit net lunar pe membru de familie nu depaseste nivelul stabilit pentru acordarea ajutorului de încalzire. 3 lei din costul meniului va fi platit de beneficiari, iar diferența de 7 lei se va plati din bugetul local”.

Art. 2. Prezenta se aplica în mod experimental pe o perioada de pâna la 29.12.2009.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul public de asistenta sociala si Directia economica.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban