Hotărârea nr. 195/2009

HCL 195 Privind aprobarea sistarii funciionarii Centralei termice de la Liceul Economic.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 195

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea sistării funcționarii Centralei termice de la Liceul Economic

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile :

- Contractului de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006;

  • -  Hotărârea Consiliului local nr. 11/25.01.2007 privind Strategia de alimentare cu căldură a municipiului Tîrgu Mures;

  • -  Notificarea nr. 21/13.01.2009 formulata de Municipiul Tîrgu Mures catre S.C. Energomur S.A.;

  • -  Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, art. 36, alin. (2), pct. „a”, „c” si „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14;

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului nr. 171. din 20.03.2009 prin Administratia Domeniului Public - Biroul energetic, cât si avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozitiilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. (d), art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba sistarea functionarii Centralei termice de la Liceul Economic cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

Art. 2. Se aproba modificarea Anexei nr. 3 din Contractul de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006, încheiat cu S.C. Energomur S.A., în sensul scoaterii din aria gestiunii a Centralei termice de la Liceul Economic, începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public si Conducerea S.C. Energomur S.A..

Președinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban