Hotărârea nr. 194/2009

HCL 194 Privind infiiniarea unei comisii mixte de negociere in vederea incheierii contractului de inchiriere pentru imobilul situat in Municipiul Tirgu Mure¦, str. Revoluiiei, nr. 9.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 194

Din 30 aprilie 2009

privind înființarea unei comisii mixte de negociere în vederea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul situat în Municipiul Tîrgu Mures, str. Revoluției, nr. 9

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mures nr. 143/21.232 din 27.04.2009 prezentata de Serviciul activitati culturale, sportive si tineret, privind înfiintarea unei comisii mixte de negociere formata din membri ai Consiliului local municipal si ai Executivului, în vederea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul situat în Municipiul Tîrgu Mures, str. Revolutiei, nr. 9, proprietatea Parohiei Romano-Catolice, spatiu cu destinatie didactica.

În temeiul prevederilor art. 166 din Legea nr. 84/1995, astfel cum a fost completata si modificata prin Legea nr. 354/2004 coroborate cu dispozitiile art. 38, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, titlul II, art. 1, alin. (6) si titlul III, art. 6, alin. (5) din Legea nr. 247/2005,

Conform prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), pct. 1, alin. (9), art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. „a” si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locale, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se constituie comisia mixta de negociere formata din 7 membri, 4 membri ai Consiliului local municipal si 3 membri ai Executivului, în vederea negocierii pentru încheierea contractului de închiriere pentru imobilul situat în Municipiul Tîrgu Mures, str. Revolutiei, nr. 9, proprietatea Parohiei Romano catolice, nr. 1.

Art. 2. Nominalizarea membrilor din partea Consiliului local municipal este urmatoarea:

  • - viceprimar Municipiul Tîrgu Mures;

  • - consilier local municipal;

  • - consilier local municipal;

  • - consilier local municipal.


  • 1. Csegzi Sandor

  • 2. Balint Stefan

  • 3. Todoran Liviu Emil Nicu

  • 4. Buda Stelian Bogdan

Art. 3. Nominalizarea membrilor din partea Executivului, se face prin Dispozitie de Primar.

Art. 4. Rezultatul negocierii si proiectul de contract de închiriere se vor supune aprobarii în plen, în prima sedinta ordinara a Consiliului local municipal Tîrgu Mures.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale - Serviciul activitati culturale, sportive si tineret, precum si Comisia desemnata.

Presedinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban