Hotărârea nr. 193/2009

HCL 193 Privind modificarea Hotaririi Consiliului local nr. 46/2006 respectiv transmiterea, in principiu, din proprietatea Statului romin ¦i administrarea Ministerului Apararii Naiionale in domeniul public al municipiului Tirgu Mure¦, a unui teren in suprafaia de 3,45 ha, denumit "Drumul tanchi¦tilor".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 193

din 30 aprilie 2009

privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 46/2006 respectiv transmiterea, în principiu, din proprietatea Statului român si administrarea Ministerului Apararii Nationale în domeniul public al municipiului Tîrgu Mures, a unui teren în suprafata de 3,45 ha, denumit „Drumul tanchistilor”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. ___________/ADP/VII din_________________

2009 prezentata de Administrația Domeniului Public - Biroul juridic, privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 46/2006 respectiv transmiterea, în principiu, din proprietatea Statului român si administrarea Ministerului Apararii National în domeniul public al municipiului Tîrgu Mures si administrarea Consiliului local municipal, a unui teren în suprafata de 3,45 ha, denumit „Drumul tanchistilor”, din municipiul Tîrgu Mures,

Conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) si (2), lit. „b”, art. 45, alin. (1) si art.115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,

H o t a r a s t e :

Art. 1. Se modifica art. 1 al Hotarârii Consiliului local municipal nr. 46/2006, acesta urmând a avea urmatorul cuprins: „Se aproba transmiterea, din proprietatea Statului român si administrarea Ministerului Apararii Naționale în domeniul public al municipiului Tîrgu Mures si administrarea Consiliului local municipal a unui teren în suprafata de 3,45 ha, denumit „Drumul tanchistilor”, din municipiul Tîrgu Mures situat între zona limitrofa Corunca, Calea Sighisoarei - lânga Valea Rece, identificat în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre, în vederea dezvoltarii infrastructurii orasului. ”

Art. 2. Se aproba pastrarea dreptului de servitute de trecere al Ministerului Apararii Nationale, pe imobilul de la art.1.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarului municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban