Hotărârea nr. 192/2009

HCL 192 Privind premierea echipei de volei feminin-junioare a C.S. Universitar.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 192

Din 30 aprilie 2009

privind premierea echipei de volei feminin-junioare a C.S. Universitar

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. __________ din ______________2009

initiata de dl. Consilier Todoran Liviu Emil Nicu, prin SERVICIUL Activitati Culturale, Sportive si Tineret, cu privire la premierea echipei de volei feminin-junioare C.S. Universitar Tîrgu Mures si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În baza prevederilor Legii nr. 69/2000, a educatiei fizice si sportului, a H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii nr. 69/2000, si a H.C.L. nr. 233/2008, cu privire la reglementarea modalitatilor de sprijin pentru actiuni sportive în municipiul Tîrgu Mures, pentru anul 2009,

În temeiul art. 36, alin. (4), lit. „a”, alin. (6), lit. „a”, pct. 6 si alin. (7), lit. „a” precum si ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba premierea echipei de volei feminin-junioare a C.S. Universitar Tîrgu Mures cu suma de 15.000 lei.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica si Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale.

Presedinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban