Hotărârea nr. 191/2009

HCL 191 Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru intocmire documentaiie de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - lotizare teren in trei parcele in vederea construirii de locuinie unifamiliale, cartier Unirii, zona strazii Pomilor" . beneficiari Marton Andrei ¦i Marton Rodica

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 191

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - lotizare teren în trei parcele în vederea construirii de locuinte unifamiliale, cartier Unirii, zona strazii Pomilor” beneficiari Marton Andrei si Marton Rodica

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8151 din 02.04.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea documentatiei ”Plan Urbanistic de Detaliu - lotizare teren în trei parcele în vederea construirii de locuinte unifamiliale, cartier Unirii, zona strazii Pomilor” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - lotizare teren în trei parcele în vederea construirii de locuinte unifamiliale, cartier Unirii, zona strazii Pomilor”, teren cu suprafata totala de 2500 mp proprietatea privata a lui Marton Andrei si Marton Rodica (1/1), identificat ca fiind cel înscris în CF nr. 90534/N Tîrgu Mures cu nr. cadastral 220 cu reglementarile urbanistice cuprinse în proiectul nr.72/2008-varianta propusa în plansa nr. 3, întocmit de S.C. ”Pac Proiect” S.R.L., arh. urbanist Draga Camelia Pojan - proiect anexat care împreuna cu avizele prezentate face parte integranta din prezenta hotar âre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu se va realiza în conditiile studiului geotehnic. Anterior solicitarii autorizatiilor de construire se va opera în CF dezmembrarea terenului si înscrierea cu titlu de drum a suprafetelor de teren necesare realizarii circulatiilor. Pentru eliberarea autorizatiilor de construire se vor prezenta: avizul emis de Directia Apelor Mures, declaratia autentificata a proprietarilor ca vor dona domeniului public suprafetele de teren necesare modernizarii drumurilor, acordurile autentificate ale tuturor proprietarilor terenurilor afectate de modernizarea retelei de drumuri si de extinderea retelelor tehnico-edilitare stradale propuse prin P.U.D. respectiv prin P.U.Z. ”Unirii”sustinute de documentatie cadastrala cu identificare proprietari de drept ai terenurilor si de CF-uri aferente, avizul Administratiei Domeniului Public pentru realizarea circulatiilor auto si pietonale.

Art. 3. Realizarea investiției presupune executarea cu prioritate a infrastructurii-circulatii, utilitati, sistematizare verticala - cu acordul administratorilor retelelor edilitare,cu respectarea normelor juridice si tehnice specifice si având în vedere dezvoltarea durabila a întregii zone.

Art. 4. Prezenta documentatie de urbanism intra în vigoare sub conditia îndeplinirii art. 2. si art. 3 din prezenta.

Art. 5. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezenta documentatie de urbansim.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Președinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban