Hotărârea nr. 190/2009

HCL 190 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - construire hala de depozitare, str. Dezrobirii, nr. 19", beneficiar S.C. "Deszasz Constop" S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 190

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism

”Plan Urbanistic de Detaliu - construire hala de depozitare, str. Dezrobirii, nr. 19” beneficiar S.C. „Deszasz Constop” S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8629 din 02.04.2009 prin ”Arhitect Sef” privind aprobarea documentatiei ”Plan Urbanistic de Detaliu - construire hala de depozitare, str. Dezrobirii, nr. 19” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26, art. 32 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 20 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1.Se aproba documentatia de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu -construire hala de depozitare, str. Dezrobirii, nr. 19” pe terenul în suprafata totala de 1618 mp proprietatea privata a lui S.C. „Deszasz Constop” S.R.L., teren identificat ca cel înscris în CF 284 Mureseni, având nr. topo 515/2/2/2/2/1, 515/2/2/1/1 cu reglementarile cuprinse în proiectul 105/2008 întocmit de S.C. „Arhitecton „ S.R.L. Tîrgu Mures, arh. urbanist Angela Kovacs - proiect anexat care împreuna cu avizele prezentate face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezenta documentatie de urbanism.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban