Hotărârea nr. 19/2009

HCL 19 Privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spaiii cu alta destinaiie decit aceea de locuinie precum ¦i aprobarea "Listei de prioritaii" pe anul 2009, pentru atribuirea de spaiii cu alta destinaiie decit aceea de locuinia.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 19 din 29 ianuarie 2009

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinte precum si aprobarea “Listei de prioritati„ pe anul 2009, pentru atribuirea de spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 177B din 20.01.2009 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta locuinte precum si aprobarea “Listei prioritati„ pe anul 2009, pentru atribuirea de spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta, elaborata de Biroul locativ si administrare patrimoniu scoli si având avizul comisiei instituita prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 54/2004, reactualizata prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 23/2008,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. “a” si “b”, art. 45, alin. (3), precum si a art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 24 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea Fundatiei România Mare, pentru pentru o perioada de un an.

Art. 2. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 62,36 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, pentru Societatea Culturala EMKE, pentru o perioada de un an.

Art. 3. Se aproba prelungirea contractului de închiriere a spatiului în suprafata de 28,84 mp, situat în str. Gh. Doja, nr. 9, în favoarea Asociatiei Micilor Gospodari Maghiari, pentru o perioada de un an.

Art. 4. Se aproba „Lista de prioritati” pentru atribuirea spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta pe anul 2009, în favoarea ONG-rilor, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu-Mures, prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale, Biroul locativ si administrare patrimoniu scoli si S.C. LOCATIV S.A.

Presedinte de sedinta

dr. Ioan Sita Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

LISTA DE PRIORITATI                               ANEXA I

pentru ONG-uri, solicitantii de spatii cu alta destinație decât locuința pe anul 2009

Nr crt

Denumire

Criterii evaluare conf. HCLM 393/2006

Total puncte

Destinatia

Observatii

domeniul de activitate

Situatia locativa actuala

Nr.personal

angajat cu de munca contract. si/sau cu contr. de voluntariat

Contracte cu aut. locale conventii cu alte ONG-uri

Vechime în activitate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ASOCIAȚIA JUDETEANA FOTBAL MURES

20

15

10

30

30

105

sediu

2

ASOCIATIA NEVAZATORILOR

30

15

20

10

30

105

sediu

Recazare

3

ASOCIATIA DE

PROPRIETARI NR. 130

30

15

30

20

15

120

sediu

4.

ASOCIATIA RHODODENDRON

20

15

25

10

30

100

sediu

5

APAHCOR

30

20

10

30

90

sediu

6

ASOCIATIA ROMÂNA DE

PRIETENIE CU R.P.CHINA

30

20

10

25

85

sediu

7.

ASOCIATIA CROWN CHILD PLACEMENT

30

20

20

10

5

85

sediu

8

ASOCIATIA FEMEI PENTRU FEMEI

30

20

10

15

75

sediu

9

ASOCIATIA VECINATATEA

30

15

30

75

sediu

10

DESPARTAMÂTUL

CENTRAL ASTRA

30

20

10

5

65

sediu

11

ASCOTID MURES

30

20

10

5

65

sediu

12

ASOCIAȚIA CRUCEA ROSIE

sediu

cerere de recazare

13

ASOCIAȚIA CULTURALA GLASUL MOȚILOR

sediu

documentație incompleta

14

ASOCIAȚIA CULTURALA AMPHION

sediu

documentație incompleta

Director

Întocmit

Costasuc Irma


Bako Laszlo Attila