Hotărârea nr. 189/2009

HCL 189 Privind intocmirea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinia unifamiliala, str. sg.maj. Ioan Roman, fn" beneficiari Buti Ioan ¦i Buti Valeria.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 189

Din 30 aprilie 2009

privind întocmirea documentației de urbanism

”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuința unifamiliala, str. sg.maj. Ioan Roman, fn” beneficiari Buti Ioan si Buti Valeria

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8276 din 02.04.2009 prin "Arhitect Sef” pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasamen pentru construire locuinta unifamiliala, str. sg.maj. Ioan Roman, fn” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26, art. 32 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 20 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinta unifamiliala, str. sg.maj. Ioan Roman, fn” pe terenul intravilan în suprafata totala de 512mp, proprietari Buti Ioan si Buti Valeria, teren identificat ca fiind cel înscris în CF nr. 92980/N Tîrgu Mures, având nr. top. 5442/2/2 si nr. cad 924/2 cu reglementarile urbanistice cuprinse în proiectul întocmit de S.C. „Proiect” S.R.L. Tîrgu Mures, arhitect urbanist Keresztes Geza - proiect anexat care împreuna cu avizele prezentate face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu se va realiza în conditiile în care la solicitarea autorizatiei de construire titularii vor prezenta:dovada donarii catre domeniul public a cotelor de teren necesare realizarii corpului de strada sg.maj.Ioan Roman la profiul aprobat prin P.U.Z. si preluat în prezentul P.U.D., acordurile autentificate ale tuturor proprietarilor terenurilor afectate de prevederile prezentei documentatii(accese, trasee retele edilitare), acorduri autentificate proprietari lot vecin stânga otinut pentru solutia de mobilare adoptata (pentru nerespectare distanta minima de 3,0m fata de limita de proprietate), avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Horea”, avizul Directiei Apelor Mures, avizul Administratiei Domeniului Public pentru realizarea acceselor auto si pietonale la lotul mobilat.

Art. 3. Prevederile P.U.G. Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin P.U.D. Pentru mobilarea lotului notat 1 se va elabora o documentatie de urbanism distincta la solicitarea prealabila de catre proprietari a unui certificat de urbanism si în conditiile lui.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban