Hotărârea nr. 188/2009

HCL 188 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuinia unifamiliala, str. Remetea, fn" beneficiari Pop Vasile ¦i Pop Floarea.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 188

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuința unifamiliala, str. Remetea, fn” beneficiari Pop Vasile si Pop Floarea

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 9021 din 09.04.2009 prin "Arhitect Sef” pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuinta unifamiliala, str. Remetea, fn”si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25 alin. (1), art. 26, art. 32 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 20 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - zona strada Remetea” studiu de amplasament pentru construirea unei case de locuit unifamiliale pe terenul în suprafata totala de 1700 mp, proprietartea privata a lui Pop Vasile si Pop Floarea, teren identificat ca fiind cel înscris în CF nr. 429/N Remetea, având nr. topo. 249/1; 250/1; 251/2; 252/1 si nr. cad 1488 cu reglementarile cuprinse în proiectul 101/2008 întocmit de S.C. „Pac Proiect” S.R.L. Tîrgu Mures, arh. urbanist Draga Camelia Pojan - proiect anexat care împreuna cu avizele prezentate face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu se va realiza în conditiile Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului privind instituirea restrictiei de construire pe o latime de 6m si pe portiunea de teren propusa pentru manevre auto pe lotul mobilat.

Pentru eliberarea autorizatiei de construire se vor prezenta: : declaratia autentificata a proprietarilor ca vor dona domeniului public suprafata de teren necesara realizarii strazilor, drumurilor si cailor de acces la imobilele din zona, acordurile autentificate ale tuturor proprietarilor terenurilor afectate de propunerile din PUD(circulatii, trasee retele edilitare), avizul Administratiei Domeniului Public pentru realizarea acceselor auto si pietonale, studiul geotehnic, avizul de gospodarire a apelor emis de Directiei Apelor Mures, decizia de scoatere a terenului din circuitul agricol.

Art. 3. Prevederile P.U.G. Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin P.U.D. si aprobate prin prezenta hotarâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban