Hotărârea nr. 187/2009

HCL 187 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Remetea" lotizare teren pentru construire locuinie unifamiliale proprietari Pop Edward ¦i Pop Aurelia-Melania.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 187

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Remetea” lotizare teren pentru construire locuinte unifamiliale proprietari Pop Edward si Pop Aurelia-Melania

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8166 din 02.04.2009 prin 'Arhitect Sef” privind aprobarea documentatiei ”Plan Urbanistic de Detaliu -zona str. Remetea” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Remetea” pentru lotizare teren în vederea construirii a doua locuinte unifamiliale pe cele doua loturi generate, proprietatea privata a lui a lui Pop Edward si Pop Aurelia-Melania, teren cu suprafata totala de 1000 mp identificat ca cel înscris în cartile funciare 92100/N - Tîrgu Mures, nr. top 3785/3/1 si nr. cad 1426 cu reglementarile cuprinse în proiectul 53/2008 întocmit de S.C. ”Pac Proiect” S.R.L. Tîrgu Mures, urbanist arh. Draga Camelia Pojan - proiect anexat care împreuna cu avizele prezentate face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu se va face în conditiile P.U.Z. ”Unirii”cu exceptia distantelor de retragere fata de limitele parcelelor reglementate de RLU aferent P.U.Z. care vor fi diminuate pâna la cel putin 1,90 m si prin prezentarea urmatoarelor: decizia privind scoaterea terenului din circuitul agricol, dovada donarii catre Statul Român a cotei de teren necesara modernizarii corpului de strada la profilul necesar, avizul Administratiei Domeniului Public pentru realizarea acceselor auto si pietonale, acordurile autentificate ale proprietarilor terenurilor afectate de extinderile retelelor edilitare stradale necesare functionarii obiectivelor propuse si de realizare a drumului din zona la profilul aprobat.

Art. 3. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezenta documentatie de urbanism.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban