Hotărârea nr. 186/2009

HCL 186 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Pomilor, fn"studiu de amplasament pentru construire locuinia individuala proprietari Duca Filip Olimpiu ¦i Duca Diana-Maria.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 186

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea documentației ”Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Pomilor, fn” studiu de amplasament pentru construire locuinta individuala proprietari Duca Filip Olimpiu si Duca Diana-Maria

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8551 din 03.04.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea documentatiei ”Plan Urbanistic de Detaliu -studiu de amplasament pentru construire locuinta unifamiliala” în zona str. Pomilor, fn si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinta unifamiliala” în zona str. Pomilor, fn, pe lotul cu suprafata de 1700 mp proprietatea privata a lui Duca Filip Olimpiu si Duca Diana-Maria (1/1), identificat ca fiind cel înscris în CF nr. 96759/N - Tîrgu Mures nr. cad. 4528 cu reglementarile urbanistice cuprinse în proiectul nr.22/2008 întocmit de S.C. ”Archidea” S.R.L., arh. urbanist Valentina Irina Turcu - proiect anexat care împreuna cu avizele prezentate face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu în sensul de eliberare a autorizatiei de construire se va realiza în care se vor prezenta:avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Horea”, declaratiile autentificate ale proprietarilor parcelei mobilate din care sa rezulte ca doneaza Statului Român cotele de teren necesare realizarii drumurilor la profilele propuse prin PUD, avizul Directiei Apelor Mures, avizul Administratiei Domeniului Public pentru realizarea acceselor auto si pietonale, acordurile autentificate ale proprietarilor terenurilor afectate de extinderea retelelor edilitare stradale necesare functionarii obiectivului propus, declaratiile autentificate ale proprietarilor potrivit carora vor realiza pe cheltuiala proprie extinderile retelelor de utilitati necesare functionarii locuintei.

Art. 3. Prezenta documentatie de urbanism intra în vigoare sub conditia îndeplinirii art.2.

Art. 4. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezenta documentatie de urbansim.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban