Hotărârea nr. 185/2009

HCL 185 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - construire locuinia unifamiliala, str.Arge¦ului, nr. 22" ¦i regulamentul local de urbanism aferent beneficiari Misara¦ Flavius Claudiu ¦i Misara¦ Claudia Sanda.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 185

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism “Plan Urbanistic Zonal - construire locuința unifamiliala, str.Argesului, nr. 22” si regulamentul local de urbanism aferent beneficiari Misaras Flavius Claudiu si Misaras Claudia Sanda

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8759 din 06.04.2009 prin ”Arhitect Sef” privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic Zonal -construire locuinta unifamiliala, str. Argesului, nr. 22” si regulamentul local de urbanism aferent si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26, art. 32 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 20 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia “Plan Urbanistic Zonal - construire locuinta unifamiliala, str. Argesului, nr. 22” pentru construire locuinta unifamiliala pe terenul cu suprafata de 373mp identificat ca fiind cel înscris în CF nr. 120529 - Tîrgu Mures (provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 91502/N - Tîrgu Mures), nr. top 2637/2/1/2/2/2, 2638/1/1/2/2/1/2 nr. cad 742/2 cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr. 25 - 08/2009 elaborat de de S.C. ”Euro Concept” S.R.L. - arhitect urbanist Octavian Lipovan, proiect anexat care împreuna cu avizele ce sustin documentatia face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Autorizatia de construire pentru obiectivul propus se va elibera dupa demolarea cladirii existente pe parcela.

Art. 3. Prevederile P.U.G. Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin PUZ si concretizate prin Regulamentul Local de Urbanism aferent documentatiei de urbanism aprobate prin prezenta hotarâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban