Hotărârea nr. 184/2009

HCL 184 Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru intocmire documentaiie de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - extindere centru medical ¦i amenajare parcaj in incinta, str. Liviu Rebreanu, nr. 29/A", beneficiar S.C. "Seracom" S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 184

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - extindere centru medical si amenajare parcaj în incinta, str. Liviu Rebreanu, nr. 29/A”, beneficiar S.C. „Seracom” S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8796 din 12.03.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - extindere centru medical si amenajare parcaj în incinta, str. Liviu Rebreanu, nr. 29/A” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „Plan Urbanistic Zonal - extindere centru medical si amenajare parcaj în incinta, str. Liviu Rebreanu, nr. 29/A”, beneficiar S.C. ”Seracom”S.A.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 20/02.04.2009 emis pentru întocmire P.U.Z. - extindere centru medical si amenajare parcaj incinta, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 20/02.04.2009 întocmit de directia „Arhitect Sef” prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului Si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

Nr. 20 din 02.04.2009

Solicitant/Adresa:    SC”Seracom” SRL, str. Stelelor, nr.14

Nr. cerere:           8796/02.04.2009

Obiectiv/Adresa:     Extindere centru medical si amenajare parcaj în incinta, str. Liviu

Rebreanu, nr.29/A.

UTR „CA” - zona centrala situata în afara perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural - urbanistice.

Functiuni admise: functiuni publice reprezentative de importanta municipala si supramunicipala rezultate în urma procesului de modernizare si descentralizare, sedii ale unor organisme regionale, institutii judetene si altele similare.

Functiuni interzise: orice lucrari care modifica traseele protejate ale strazilor si care diminueaza spatiile publice plantate.

Aliniamente: cladirile destinate unor institutii si echipamente tehnice se vor retrage fata de aliniament la minim 6,0m, fata de limitele laterale ale parcelei la minim 4,0m iar fata de limita posterioara la minim 5,0m.

Înaltimea maxima admisibila este egala cu distanta dintre aliniamente. POTmax = 65%; CUTmax = 2,4.

Planul Urbanistic Zonal se întocmeste în scopul extinderii centrului medical si amenajarii unui parcaj în incinta studiata, conform urmatoarelor:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

  • - parcela propusa pentru mobilare

  • •  Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

  • - cele aferente UTR „CA”

  • •  Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare

  • - POT pr= 45,5%; CUTpr= 1,35; POTmax = 65%; CUTmax = 2,4.

  • - înaltimea maxima la cornisa propusa: 21,1m

  • - se va restudia amplasarea parcarii supraetajate

  • - aliniamentele se vor stabili prin PUZ

  • - echipare tehnico edilitara

În urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......din ............... avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „PUZ - extindere

centru medical si amenajare parcaj în incinta, str. Liviu Rebreanu, nr. 29/A”.

ARHITECT SEF,

arh. Mihet Florina Daniela