Hotărârea nr. 183/2009

HCL 183 Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru intocmire documentaiie de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare teren in vederea construirii de locuinie unifamiliale, zona strazii Pomilor", proprietari Matei Demian Ioan ¦i Matei Demian Maria.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 183

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare teren în vederea construirii de locuinte unifamiliale, zona strazii Pomilor”, proprietari Matei Demian Ioan si Matei Demian Maria

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8660 din 06.04.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentatie ”Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare teren în vederea construirii de locuinte unifamiliale, zona strazii Pomilor”si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire ”Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare teren în vederea construirii de locuinte unifamiliale, zona strazii Pomilor”.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 22/02.04.2009 emis pentru întocmire ”Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare teren în vederea construirii de locuinte unifamiliale, zona strazii Pomilor”, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 22/02.04.2009 întocmit de directia Arhitect Sef prin Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

Nr. 22 din 02.04.2009

Solicitant/Adresa:      Matei Demian Sorina, str. Gh.Pop de Basesti, nr.23/1

Nr. cerere:            8660/26.03.2009

Obiectiv/Adresa:       Parcelare teren în vederea construirii de lcouinte unifamiliale, zona

strazii Pomilor

UTR „LV2z” - subzona locuințelor individuale cu regim de înaltime P, P+M, situate pe versanti slab construiti în conditii de densitate foarte redusa si în conditii de stabilizare si echipare tehnica a întregului versant.

Functiuni admise: se admite functiunea de locuire.

Aliniamente: Retragere de la aliniament la minim 4,0m, fata de limitele laterale la min 3,0m si fata de limitele posterioare ale parcelei la min 5,0m.

Caracteristici parcele construibile: suprafata min 1000mp si front la strada de min 20,0m; adâncimea parcelei egala sau mai mare decât latimea, accesibila dintr-un drum public direct sau prin servitute de trecere legal constituita de min 3,0.

POTmax= 15%; CUTmax= 0,3; Regim de înaltime= 4,0 m(P+M)

Pentru derogare de la prevederile PUZ”Zona rezidentiala cartier Unirii” se întocmeste Planul Urbanistic Zonal în vederea stabilirii reglementarilor urbanistice necesare reconformarii zonei prin trecerea de la UTR”LV2z” la UTR adoptat, conform urmatoarelor:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

  • - terenul lotizat, loturile adiacente si corpuri de drum afectate de circulatii la zona mobilata

  • •  Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

  • - zona locuinte individuale cu regim mic de înaltime

-instituire interdictie de construire pe loturile cu latimea sub valoarea minima reglementata de art4”Caracteristici parcele” ale RLU aferent PUZ pentru noua încadrare atribuita zonei( UTR propus)

  • •  Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare

  • - POTmax si CUTmax-cele aferente UTR propus pri noua documentatie de urbanism

  • - regim de înaltime D+P+M

  • - aliniamentele se vor stabili prin PUZ

  • - echipare tehnico edilitara

In urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......din

............... avizul prealabil de oportunitate pentru ”Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare teren în vederea construirii de locuinte unifamiliale, zona strazii Pomilor”.

ARHITECT SEF, arh. Mihet Florina Daniela