Hotărârea nr. 182/2009

HCL 182 Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru intocmire documentaiie de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - construire casa de locuit, str. Trebely, nr. 22", beneficiari Mora Akos ¦i Mora Mihaela.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 182

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - construire casa de locuit, str. Trebely, nr. 22” beneficiari Mora Akos si Mora Mihaela

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8677 din 27.03.2009 prin "Arhitect Sef’ privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - construire casa de locuit, str. Trebely, nr. 22” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „Plan Urbanistic Zonal - construire casa de locuit, str. Trebely, nr.22” beneficiari Mora Akos si Mora Mihaela.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 19/02.04.2009 emis pentru întocmire PUZ - pentru construire casa de locuit, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 19/02.04.2009 întocmit de directia „Arhitect Sef’prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului Si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

Nr. 20 din 02.04.2009

Solicitant/Adresa:    Mora Akos si Mora Mihaela

Nr. cerere:           8677/27.03.2009

Obiectiv/Adresa:     Construire casa de locuit, str. Trebely, nr. 22.

UTR „LV2z” - subzona locuintelor individuale cu regim de înaltime P, P+1, situate pe versanti slab construiti, în conditii de densitate foarte redusa si în conditii de stabilizare si echipare tehnica a întregului versant.

Functiuni admise: se admite construirea de locuinte dispuse izolat, în regim de înaltime P+M, cu un procent de acoperire a suprafetei terenului cu cladiri si cu suprafete impermeabile sub 30%.

Aliniamente: retragere minima fata de aliniament 4,0m; fata de limitele laterale constructiile se vor retrage cu minim 3,0m, iar fata de limita posterioara se vor retrage la distanta minima de 5,0m.

Regim de înaltime: max 4,0m la cornisa (P+M). POTmax = 15%; CUTmax = 0,3.

Asadar, Planul Urbanistic Zonal se întocmeste în scopul construirii unei case de locuit, conform urmatoarelor:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

  • - cvartalul delimitat de strazile Verii - Privighetorii - Trebely si lotul cu nr. 26 inclusiv;

  • •  Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

-locuinte individuale cu regim de înaltime P, P+1, situate pe versanti slab construiti, în conditii de densitate redusa si în conditii de stabilizare si echipare tehnica a întregului versant

-cele aferente UTR adoptat pentru zona studiata si detaliate în RLU aferent

  • •  Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare

  • - POT pr= 26,4%; CUTpr= 0,47 POTmax=30%; CUTmax=0,5

  • - înaltimea maxima: S+P+M

  • - aliniamentele se vor stabili prin PUZ

  • - echipare tehnico edilitara

In urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......din ............... avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „PUZ - construire

casa de locuit, str. Trebely, nr. 22”.

ARHITECT SEF,

arh. Mihet Florina Daniela