Hotărârea nr. 181/2009

HCL 181 Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru intocmire documentaiie de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - introducere teren in intravilan ¦i amplasare case de locuit, str. Cetinei, fn" beneficiari Pataki Janos - Attila, Kovacs Levente, Toth Denes ¦i Toth Magdolna Maria, Bartha Edith ¦i Bartha Denes.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 181

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan si amplasare case de locuit, str. Cetinei, fn” beneficiari Pataki Janos - Attila, Kovacs Levente, Toth Denes si Toth Magdolna Maria, Bartha Edith si Bartha Denes

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8748 din 07.04.2009 prin "Arhitect Sef’ privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan si amplasare case de locuit, str. Cetinei, fn” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „Plan Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan si amplasare case de locuit, str. Cetinei, fn” beneficiari Pataki Janos - Attila, Kovacs Levente, Toth Denes si Toth Magdolna Maria, Bartha Edith si Bartha Denes.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 18/02.04.2009 emis pentru întocmire P.U.Z. - introducere teren în intravilan si amplasare case de locuit, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 18/02.04.2009 întocmit de directia „Arhitect Sef”prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului Si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

Nr. 18 din 02.04.2009

Solicitant:           Pataki Janos - Attila, Kovacs Levente, Toth Denes si Toth

Magdolna Maria, Bartha Edith si Bartha Denes

Nr. cerere:           8748/31.03.2009

Obiectiv/Adresa:     introducere teren în intravilan si conversie functionala din teren

arabil în zona locuinte cu regim mic de înaltime

Terenurile studiate cuprinse în extravilanul localitatii Tg. Mures fiind grevate de interdictia totala de construire, arh.urbanist Keresztes Geza la comanda beneficiarului, propune prin documentatia înaintata introducerea terenului în intravilan în vederea amplasarii case de locuit.

Planul Urbanistic Zonal se întocmeste în scopul introducerii terenului în intravilan si amplasare case de locuit, conform urmatoarelor:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

- teritoriul cuprins între limita intravilanului existent si limita laterala stânga a ultimului lot propus pentru mobilare aflat în proprietatea lui Bartha Edit si Bartha Denes

  • •  Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

-cele reglementate de UTR”LV1” aferent PUG aprobat prin HCL nr.257/19.12.2002

  • •  Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare

-POT max, CUTmax, regim de înaltime maxim -conform UTR „LV1” -aliniamentele se vor stabili prin PUZ -echipare tehnico edilitara

In urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......din

............... avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „PUZ - introducere teren în intravilan si amplasare case de locuit, str. Cetinei, fn.”

Aviz favorabil al

COMPARTIMENTULUI DE RESORT

arh. Mihet Florina Daniela