Hotărârea nr. 180/2009

HCL 180 Privind aprobarea avizului de oportunitate pentru intocmire documentaiie "Plan Urbanistic Zonal - locuinia unifamiliala , str. Mestecani¦ului, nr. 13" Beneficiari Balazs Istvan ¦i Balazs Csilla.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 180

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentație

”Plan Urbanistic Zonal - locuinta unifamiliala , str. Mestecanisului, nr. 13” Beneficiari Balazs Istvan si Balazs Csilla

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8482 din 06.04.2009 prin "Arhitect Sef’ privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie ”Plan Urbanistic Zonal - locuinta unifamiliala - str. Mestecanisului, nr. 13” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire ”Plan Urbanistic Zonal - locuinta unifamiliala - str. Mestecanisului, nr. 13”, beneficiari Balazs Istvan si Balazs Csilla.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 17/02.04.2009 emis pentru întocmire ”Plan Urbanistic Zonal - locuinta unifamiliala - str. Mestecanisului, nr. 13”, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia toate unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 17/02.04.2009 întocmit de Compartimentul „Arhitect Sef” prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

Nr. 17 din 02.04.2009

Solicitant/Adresa:    Balazs Istvan si Balazs Csilla

Nr. cerere:           8482/19.03.2009

Obiectiv/Adresa:     Construire casa de locuit, str. Mestecanisului, nr.13

Reglementari existente: conform regulamentului local de urbanism aferent PUG aprobat cu HCLM 257/19.12.2002 terenul este situat în UTR „V7” - paduri si plantatii forestiere de protectie a versantilor.

Functiuni admise: conform legilor si normelor în vigoare.

Functiuni interzise: se interzic orice interventii care contravin legilor si normelor în vigoare, precum si taierea arborilor fara autorizatia autoritarii locale abilitate.

Amplasarea cladirilor fata de aliniamente, regimul de înaltime, POTmax si CUTmax se aplica conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Planul Urbanistic Zonal se întocmeste în scopul construirii unei case de locuit, conform urmatoarelor:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

  • - zona aferenta UTR „V7” si zona limitrofa terenului propus pentru mobilare din care se propune realizarea circulatiilor carosabile si pietonale

  • •  Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

  • - cele aferente UTR „LV1”

  • •  Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare

  • - conversie functionala din UTR „V7” în UTR „LV1”

  • - aliniamentele se vor stabili prin PUZ

  • - echipare tehnico edilitara

In urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......din ............... avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „PUZ - construire

casa de locuit - str. Mestecanisului, nr. 13”.

ARHITECT SEF,

arh. Mihet Florina Daniela