Hotărârea nr. 179/2009

HCL 179 Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru intocmire documentaiie de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - extindere prin mansardare casa de locuit, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 50/1 ¦i nr. 50/2" beneficiari Csenteri Iosif ¦i Csenteri Ildiko, Komancsiz Csenteri Mihaly ¦i Komancsik Csenteri Erika.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 179

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - extindere prin mansardare casa de locuit, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 50/1 si nr. 50/2” beneficiari Csenteri Iosif si Csenteri Ildiko, Komancsiz Csenteri Mihaly si Komancsik Csenteri Erika

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8669;8670 din 07.04.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbanism „Plan Urbanistic Zonal -extindere prin mansardare casa de locuit, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 50/1 si nr. 50/2”si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „Plan Urbanistic Zonal - extindere prin mansardare casa de locuit, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 50/1 si nr. 50/2” proprietatea lui Csenteri Iosif si Csenteri Ildiko(cota de ^), Komancsiz Csenteri Mihaly si Komancsik Csenteri Erika(cota de ^).

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 21/02.04.2009 emis pentru întocmire PUZ - mansardare casa de locuit existenta, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 21/02.04.2009 întocmit de directia „Arhitect Sef’prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

Nr. 21 din 02.04.2009

Solicitant/Adresa:    Csenteri Iosif si Csenteri Ildiko, Komancsiz Csenteri Mihaly si

Komancsik Csenteri Erika, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 50/1 si 50/2

Nr. cerere:           8669 /26.03.2009 si 8670/26.03.2009

Obiectiv/Adresa:     Mansardare casa de locuit, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 50/1 si

50/2.

În PUG Tg.Mures, imobilul studiat este cuprins în UTR „L2b”- subzonei locuintelor individuale si colective mici cu P+1,2 niveluri, dispuse pe aliniament cu regim de construire discontinuu, pentru are regulamentul local de urbanism aferent prevede:

Functiuni admise: locuinte individuale si colective mici cu P+2 niveluri în regim de construire însiruit, cuplat sau izolat, echipamente publice de nivel rezidential, lacasuri de cult; se admite mansardarea cladirilor existente, cu o suprafata desfasurata pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent.

Aliniamente: dispunere pe aliniament, exceptie celor a caror înaltime depaseste distanta dintre aliniamente, caz în care se retrage la min 4,0m; cladirile semicuplate se vor alipi de calcanul cladirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata de cealalta limita la o distanta de min 3,0m; fata de limita posterioara constructiile se vor retrage la minim 5,0m.

Regim de înaltime: P+2 (10m); POTmax = 35%; CUTmax = 0,6(P+1) si 0,9(P+2).

Asadar, Planul Urbanistic Zonal se întocmeste în scopul stabilirii reglementarilor urbanistice necesare mansardarii casei de locuit, conform urmatoarelor:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

  • - parcelarul existent la strada C-tin Dobrogeanu Gherea, cuprins între str. Lamâitei si str.Dâmbul Pietros.

  • •  Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

  • - cele reglementate de UTR „L2b” din regulamentul local de urbanism aferent PUG ;

  • •  Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare

  • - POT pr= 53,82%; CUTpr= 1,04;POTmax=54%;CUTmax=1,08.

  • - înaltimea maxima: P+2(10m)

  • - aliniamentele se vor stabili prin PUZ

  • - echipare tehnico edilitara

În urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......din ............... avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „Plan Urbanistic

Zonal - extindere prin mansardare casa de locuit, str. Dobrogeanu Gherea, nr.50/1 si nr. 50/2”.

ARHITECT SEF,

arh. Mihet Florina Daniela