Hotărârea nr. 178/2009

HCL 178 Privind aprobarea documentaiiei de fundamentarea aferenta etapei I pentru " Plan Urbanistic Zonal /Plan Urbanistic de Detaliu- zona de agrement cartier Tudor Vladimirescu, teren situat intre Calea Sighi¦oarei - str. Muntenia - Universitatea Dimitrie Cantemir - Jandarmeria" beneficiar Municipiul Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 178

Din 30 aprilie 2009 privind aprobarea documentației de fundamentarea aferenta etapei I pentru

” Plan Urbanistic Zonal /Plan Urbanistic de Detaliu- zona de agrement cartier Tudor Vladimirescu, teren situat între Calea Sighisoarei - str. Muntenia - Universitatea Dimitrie Cantemir - Jandarmeria” beneficiar Municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8848 din 06.04.2009 prin ”Arhitect Sef” privind aprobarea documentatiei de fundamentarea aferenta etapei I pentru ”Plan Urbanistic Zonal/Plan Urbanistic de Detaliu- zona de agrement cartier Tudor Vladimirescu, teren situat între Calea Sighisoarei - str. Muntenia - Universitatea Dimitrie Cantemir - Jandarmeria” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26, art. 32 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 20 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) litera ”b”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia documentatiei de fundamentarea aferenta etapei I pentru ”Plan Urbanistic Zonal/Plan Urbanistic de Detaliu - zona de agrement cartier Tudor Vladimirescu, teren situat între Calea Sighisoarei - str. Muntenia -Universitatea Dimitrie Cantemir - Jandarmeria”, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr. 224-08 întocmit de S.C. ”Proiect” S.R.L. Tîrgu Mures, arhitrect urbanist Raus Adriana si arhitect urbanist Glaja Eugen, proiect anexat prezentei hotarâri.

Art. 2. Etapele ulterioare de proiectare se vor conforma temei de proiectare, contractului, avizelor, studiilor si acordurilor necesare ce vor sta la baza aprobarii documentatiei de urbanism.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban