Hotărârea nr. 177/2009

HCL 177 Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru intocmire documentaiie de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - zona de agrement cartier Tudor Vladimirescu, teren situat intre Calea Sighi¦oarei - str. Muntenia - Universitatea Dimitrie Cantemir - Jandarmeria", beneficiar Municipiul Tirgu Mure¦

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 177

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - zona de agrement cartier Tudor Vladimirescu, teren situat între Calea Sighisoarei - str. Muntenia - Universitatea Dimitrie Cantemir - Jandarmeria” beneficiar Municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8848 din 06.04.2009 prin 'Arhitect Sef” privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - zona de agrement cartier Tudor Vladimirescu, teren situat între Calea Sighisoarei - str. Muntenia - Univ. Dimitrie Cantemir - Jandarmeria” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire ”Plan Urbanistic Zonal - zona de agrement cartier Tudor Vladimirescu, teren situat între Calea Sighisoarei - str. Muntenia - Universitatea Dimitrie Cantemir - Jandarmeria” beneficiar Municipiul Tîrgu Mures,

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 23/02.04.2009 emis pentru întocmire P.U.Z. -zona de agrement cartier Tudor Vladimirescu, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 23/02.04.2009 întocmit de Compartimentul „Arhitect Sef’prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

Nr. 23 din 02.04.2009

Solicitant/Adresa:    Municipiul Tîrgu Mures, P-ta Victoriei nr.3

Nr. cerere:           8848/02.04.2009

Obiectiv/Adresa:     Zona de agrement cartier Tudor Vladimirescu

UTR - „CB2” - învatamânt universitar si pol de cercetare, „LV1” - subzona locuintelor individuale, cu regim de înaltime P, P+1, situate pe versanti slab construiti, în conditii de densitate redusa, „V5” - culoare de protectia fata de infrastructura tehnica, „AA2” -subzona terenurilor arabile, vii, pasuni si livezi situate în intravilan.

Functiuni admise: pt. LV1 se admite functiunea de locuire, pt. CB2 se admit spatii acoperite si descoperite pentru sport si loisir; zona aflata sub incidenta UTR - AA2 este sub interdictie de construire, iar în UTR - V5 functiunile admise sunt conform legilor si normelor în vigoare.

Functiuni admise cu conditionari: în LV1 nu se va construi pe pante mai mari de 5° fara studii geotehnice si lucrari speciale de consolidare, se va asigura o greutate cât mai redusa a constructiilor. Construirea zonei aflate sub incidenta UTR AA2 si V5 se va face conform PUZ sau studii de specialitate avizate conform legii.

Functiuni interzise: în UTR CB2 si LV1 sunt interzise lucrari de terasament de natura sa afecteze utilizarea terenurilor învecinate; iar în UTR AA2 si V5 se interzic orice interventii care contravin legilor si normelor în vigoare.

Caracteristici ale parcelelor: conform limitelor stabilite si conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Aliniamente: în UTR - LV1 retragerile trebuie sa respecte urmatoarele distante 4,0m fata de aliniament, 3,0 fata de limitele laterale si minim 5,0m fata de limita posterioara. În UTR CB2se va asigura o retragere a cladirilor de minim 10m de la aliniament, iar retragerile fata de limitele laterale si posterioare precum si terenurile situate sub reglemetarile urbanistice aferente UTR AA2 si V5 se vor stabili conform PUZ sau studiilor de specialitate avizate conform legii.

Regim de înaltime: P+1 (7m) în UTR LV1, conform PUZ în UTR CB2, AA2, V5.

POTmax în UTR CB2 = 20%(în zona de versanti construibili - stabili si consolidati); LV1 POTmax = 20%, în V5 si AA2 conform PUZ sau studiilor de specialitate avizate conform legii.

CUTmax în UTR CB2 0,3(în zona de versanti construibili - stabili si consolidati); în LV1 = 0,6; în UTR V5 si AA2 CUT maxim va fi conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Asadar, Planul Urbanistic Zonal se întocmeste în scopul creierii uni zone de agrement în cartierul rezidential Tudor, conform urmatoarelor:

Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

- cvartaul delimitat de Calea Sighisoarei - str. Muntenia - Universitatea Dimitrie Cantemir - Jandarmeria ;

  • •  Categoriile funcționale ale dezvoltării si eventualele servituti:

-cele reglementate de UTR”V1” din RLU aferent PUG si cele generate prin PUZ adaptate caracteristicilor generale ale zonei si cerintelor

  • •  Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare

-POT max,CUT max-conform studiilor de specialitate avizate conform legii

  • - aliniamentele se vor stabili prin PUZ

  • - echipare tehnico edilitara

În urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......din ............... avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „PUZ - zona de

agrement cartier Tudor Vladimirescu”.

ARHITECT SEF, arh. Mihet Florina Daniela