Hotărârea nr. 176/2009

HCL 176 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal- str. Baladei, zona centrala pentru ¬coala Generala nr.4" ¦i regulament local de urbanism aferent, beneficiar Municipiul Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 176

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism “Plan Urbanistic Zonal- str. Baladei, zona centrala pentru Scoala Generala nr.4” si regulament local de urbanism aferent beneficiar Municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8849 din 21.04.2009 prin „Arhitect Sef” privind aprobarea documentatiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal - str. Baladei, zona centrala pentru Scoala Generala nr. 4” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26, art. 32 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 20 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia documentatia de urbanism “Plan Urbanistic Zonal - str. Baladei, zona centrala pentru Scoala Generala, nr. 4”si regulamentul local de urbanism aferent, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr. 224-08 întocmit de S.C. ”Arhigraf” S.R.L. Tîrgu Mures, arh. Octavian Lipovan, proiect anexat care alaturi de avize si acorduri face parte din prezenta hotarâre.

Art. 2. Pentru realizarea obiectivelor se vor emite autorizatii de construire, prin grija autoritatii locale.

Art. 3. Prevederile P.U.G. Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin P.U.Z. si concretizate prin Regulamentul Local de Urbanism aferent documentatiei de urbanism aprobate prin prezenta hotarâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

PROIECT NR 224/2008

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL

STR. BALADEI - ZONA CENTRALA PENTRU SCOALA GENERALA NR. 4 -DEMOLARE SI DECLARARE DE UTILITATE PUBLICA.

 • I. DISPOZITII GENERALE

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pentru zona studiata.

Normele cuprinse în prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea executarii constructiilor în limitele zonei stabilite pentru realizarea obiectivului.

2. Baza legala

La baza elaborarii Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal stau Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG 525/27.06.1996 si Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Tîrgu Mures.

RLU aferent PUZ detaliaza prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG Tg. Mures.

3. Domeniul de aplicare

Planul Urbanistic Zonal împreuna cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprind norme obligatorii pentru autorizarea construcNiilor în limita teritoriului studiat prin prezentul PUZ.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

1. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile propuse a-si schimba functiunea se supune prevederilor legii 50/1991 (republicata) precum si tuturor prevederilor legale conexe acestei legi.

2. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

Autorizarea executarii tuturor constructiilor va tine seama de zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa si canalizare, conform prevederilor legale în vigoare.

Delimitarea acestor zone se va face tinând seama si de conditiile de protectie a arterelor tehnicoedilitare si servitutile impuse de catre acestea vecinatatilor.

Zonele de servitute si de protectie ale cailor de comunicatie rutiere vor tine seama de prevederile Legii Drumurilor nr. 13/1974 si HG. nr. 36/1996 precum si de conditiile de amplasare fata de drumurile publice prevazute în RLU aferent PUG Tg. Mures.

3. Functiunea dominanta a zonei

Prin acest studiu se propune pastrarea pentru zona studiata a functiunii de zona centrala protejata datorita valorilor urbanistice, formata din cladiri cu putine niveluri (maxim P+3+M), dispuse pe aliniament, si alcatuind un front relativ continuu la strada.

P.U.Z. STR. BALADEI-ZONA CENTRALA PENTRU SCOALA GENERALA NR. 4-DEMOLARE SI

DECLARARE DE UTILITATE PUBLICA- STR. BALADEI, LOC. TÎRGU MURES, JUD MURES PR. 224/2008 - FAZA: P.U.Z.

În zona sunt admise urmatoarele funcNiuni:

 • servicii comerciale si comerN adecvate zonei centrale si protejate, cu atractivitate ridicata pentru public si din punct de vedere turistic;

 • activitaNi productive manufacturiere de lux, nepoluante si generând fluxuri reduse de persoane si transport, atractive din punct de vedere turistic;

 • funcNiuni publice: echipamente publice - administraNie, justiNie, cultura, învaNamânt, sanatate (policlinica, dispensar, cabinet medical), servicii profesionale - personale, tehnice, servicii financiar-bancare si de asigurari, servicii de consultanNa;

 • locuinNe;

 • scuaruri plantate de interes public.

Pentru orice schimbare de destinaNie din zona protejata a clădirilor care sunt monumente de arhitectura sau sunt propuse a fi declarate monumente de arhitectura se vor respecta prevederile legii;

Se admit conversii funcNionale compatibile cu caracterul zonei si cu statutul de protecNie al cladirilor pentru funcNiunile admise precizate, cu condiNia menNinerii pe ansamblu a unei ponderi a locuinNelor de minim 30% din aria construita desfasurata;

ActivitaNile incompatibile vor face obiectul unor programe de conversie sau relocare pe baza P.U.Z.;

În cazul conversiei si extinderii funcNiunilor din cladirile actuale, ca si în cazul introducerii unor noi funcNiuni si al reconstrucNiei unor cladiri fara valoare este necesara dispunerea la parterul cladirilor si în curNi a acelor funcNiuni care permit accesul liber al locuitorilor si turistilor;

În cazul executarii unor lucrari de construcNie noi sau a înlocuirii unora existente este obligatorie descarcarea terenului de sarcina arheologica;

Descoperirea în cursul lucrarilor a unor fragmente de arhitectura veche (bolNi, sculpturi, decoraNii) necunoscute în momentul autorizarii trebuie declarata imediat emitentului autorizaNiei.

Utilizari admise cu condiNionari:

 • - se admite conversia locuinNelor în alte funcNiuni numai în cazul menNinerii unei ponderi a acestora de minim 30% din aria construita desfasurata, atât pe ansamblul subzonei cât si pe fiecare operaNiune urbanistica (de exemplu, de reabilitare a unei insule);

 • - se admit conversii si extinderi pentru funcNiunile de interes public admise precizate, în interiorul cladirilor existente;

 • - se admit extinderi sau reconstrucNii ale cladirilor existente lipsite de valoare cu urmatoarele doua condiNii privind noile funcNiuni:

 • 1) funcNiunea sa fie compatibila cu caracterul si prestigiul zonei centrale;

 • 2) funcNiunea existenta sau nou propusa sa nu stânjeneasca vecinataNile sau, în caz contrar, proiectul sa demonstreze soluNiile de eliminare a oricaror surse potenNiale de incomodare sau poluare;

Utilizari interzise:

Se interzic urmatoarele utilizari:

 • - orice funcNiuni incompatibile cu statutul de zona protejata;

 • - comerN si depozitare en-gros;

 • - depozitare de materiale toxice sau inflamabile;

 • - depozitare de deseuri, platforme de precolectare, depozite de materiale refolosibile;

 • - activitaNi productive si depozitari de orice alt tip decât cele specificate la „utilizari admise”;

 • - orice alte activitaNi generând poluare, trafic greu sau aglomerari importante,

 • - nu se admit construcNii noi cu funcNiunea de spital,

 • - construcNii provizorii de orice natura;

P.U.Z. STR. BALADEI-ZONA CENTRALA PENTRU SCOALA GENERALA NR. 4-DEMOLARE SI DECLARARE DE UTILITATE PUBLICA-

STR. BALADEI, LOC. TÎRGU MURES, JUD MURES

PR. 224/2008 - FAZA: P.U.Z.

 • - activitaNi care utilizeaza pentru depozitare si producNie terenul vizibil din circulaNiile publice sau din instituNiile publice;

 • - staNionarea si gararea autovehiculelor în construcNii multietajate supraterane, fac exceptie parcelele situate la periferia zonei studiate, respectiv in zona intersectiei Cuza Voda si Horea;

 • - lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spaNiile publice si construcNiile de pe parcelele adiacente;

 • - orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea acestora.

Regimul juridic, circulaNia terenurilor

Regimul juridic al terenurilor care se vor utiliza pentru realizarea lucrarilor de extindere si modernizare a str. Baladei este urmatorul: în proporNie de aprox. 70% terenurile utilizate sunt în proprietate privata iar restul aparNin domeniului public.

În vederea realizarii obiectivului propus prin prezentul plan urbanistic este necesara exproprierea sau scoaterea din indiviziune a unor imobile si terenuri situate pe str. Baladei nr. 1, 3, 5 precum si a unei parcele de teren de pe str. Horea nr. 25.

De asemenea, se vor utiliza si terenurile aflate în proprietatea Consiliului Local al municipiului Tg. Mures, si anume: terenul de pe str. Baladei nr. 7 si 9, terenul pe care este amplasata cladirea aparNinând scolii nr. 4, situat pe str.Horea nr. 23.

Modul de utilizare al terenului

Din punct de vedere al ocuparii terenului cu un POT maxim. 60% si un CUT maxim de 2,2 propunerea se înscrie în cote rezonabile în ceea ce priveste conservarea caracterului zonei centrale, lasând loc si dezvoltarii viitoare, cu condiNia asigurarii la nivelul întregii zone a cel puNin 30% spaNii verzi plantate.

ÎnalNimea construcNiilor

Pentru zona se prevede realizarea de cladiri cu puNine niveluri (maxim P+3+M).

Regimul de aliniere

Aliniamentul cladirilor în acest context nu reprezinta un element urbanistic preexistent. Se impun doar distanNe minime de protecNie pentru reducerea poluarii aerului si a celei fonice, în zona incintei scolii sau pentru casele nou construite.

Date fiind elementele definitorii ale cadrului natural precum si dorinNa de a prezerva caracterul zonei centrale, s-a prevazut un front discontinuu cu spaNii neconstruite majoritare în raport cu cele construite, constanta reflectata si în indicatorii de ocupare a terenurilor POT, CUT.

5. Dezvoltarea echiparii edilitare

Cladirile noi si cele modificate vor beneficia de bransamente pentru alimentare cu apa si canalizare în lungul strazii Baladei. Curentul electric si gazul se vor obNine prin racorduri la reNelele existente în strada Baladei realizate conform prescripNiilor tehnice al proprietarilor si gestionarilor de reNele.

6. Procentul de ocupare a terenului

Din punct de vedere al ocuparii terenului se propune POT maxim. 60% si un CUT maxim de 2,2 ceea ce se înscrie în cote rezonabile în ceea ce priveste conservarea caracterului zonei centrale, lasând loc si dezvoltarii viitoare, cu condiNia asigurarii la nivelul întregii zone a cel puNin 30% spaNii verzi plantate.

P.U.Z. STR. BALADEI-ZONA CENTRALA PENTRU SCOALA GENERALA NR. 4-DEMOLARE SI DECLARARE DE UTILITATE PUBLICA-

STR. BALADEI, LOC. TÎRGU MURES, JUD MURES

PR. 224/2008 - FAZA: P.U.Z.

 • 7. Reguli cu privire la amplasarea de spaNii verzi si împrejmuiri

SpaNii verzi

Se va asigurara la nivelul întregii zone cel puNin 30% spaNii verzi plantate.

Verificat, Întocmit,

arh. Octavian LIPOVAN ing. Viorica MIHALACHE