Hotărârea nr. 175/2009

HCL 175 Privind concesionarea directa catre S.C. Piticot S.R.L. a terenului in suprafaia de 28,32 mp apariinind Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 175

Din 30 aprilie 2009

privind concesionarea directa catre S.C. Piticot S.R.L. a terenului în suprafața de 28,32 mp apartinând Municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 660 din 16.04.2009, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre SC Piticot SRL, a terenului în suprafata de 28,32 mp, situat în str. Aleea Carpati nr. 33/E.

Având în vedere prevederile art. 15, lit. “e” din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare care permite concesionarea directa fara organizarea de licitatie si ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 49 de ani catre S.C. Piticot S.R.L. a terenului în suprafata de 28,32 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures, situat în str. Aleea Carpati nr. 33/E, identificat prin C.F. nr. 17.498, nr. top 5702/6 în vederea extinderii spatiului comercial în aliniamentul balcoanelor superioare si cu asigurare cale de acces.

Art. 2. Lucrarile de extindere se vor realiza fara afectarea zonelor verzi sau cu conditia refacerii acestora dupa executarea lucrarilor.

Art. 3. Redeventa stabilita potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului, fara TVA, este de 494 Euro/an.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban