Hotărârea nr. 174/2009

HCL 174 Privind concesionarea directa catre Mila¦an Marcela ¦i soiul Petru a terenului in suprafaia de 14,15 mp apariinind Municipiului Tirgu-Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 174

Din 30 aprilie 2009

privind concesionarea directa catre Milasan Marcela si sotul Petru a terenului în suprafața de 14,15 mp apartinând Municipiului Tîrgu-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 661 din 16.04.2009, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre Milasan Marcela si sotul Petru, a terenului în suprafata de 14,15 mp, situat în B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 74/2.

Având în vedere prevederile art. 15, lit. „e” din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare care permite concesionarea directa fara organizarea de licitatie si ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit “c”, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 49 de ani catre Milasan Marcela si sotul Petru, a terenului în suprafata de 14,15 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures, situat în B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 74/2, identificat prin C.F. nr. 47918, nr. top 995/2 în vederea extinderii spatiului comercial, cu asigurare cale de acces.

Art. 2. Lucrarile de extindere se vor realiza fara afectarea zonelor verzi sau cu conditia refacerii si întretinerii acestora dupa executarea lucrarilor.

Art. 3. Redeventa stabilita potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului, fara TVA, este de 442 Euro/an.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban