Hotărârea nr. 173/2009

HCL 173 Privind actualizarea Comisiei pentru punerea in aplicare a Hotaririi Consiliului local municipal nr. 420/2007 referitoare la unele masuri privind unele imobile din Municipiul Tirgu Mure¦ care sunt neintreiinute ¦i au o stare fizica ¦i de finisare necorespunzatoare.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 173

Din 30 aprilie 2009

privind actualizarea Comisiei pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului local municipal nr. 420/2007 referitoare la unele masuri privind unele imobile din Municipiul Tîrgu Mures care sunt neîntretinute si au o stare fizica si de finisare necorespunzatoare

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mures nr. 465/16.04/2009 întocmita de Directia economica privind actualizarea Comisiei pentru punerea în aplicare a Hotarârii Consiliului local municipal nr. 420/2007 referitoare la unele masuri privind unele imobile din Municipiul Tîrgu Mures care sunt neîntretinute si au o stare fizica si de finisare necorespunzatoare,

Conform prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (4), lit. „c”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. „a” si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locale, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se abroga Hotarârea Consiliului local municipal nr. 287/2007 urmare adoptarii Hotarârii Consiliului local municipal nr. 420/2007.

Art. 2. Se desemneaza 4 consilieri care sa faca parte din Comisia de analiza si decizie pentru punere în aplicare a Hotarârii Consiliului local municipal nr. 420/2007, dupa cum urmeaza:

  • - consilier local municipal;

  • - consilier local municipal;

  • - consilier local municipal;

  • - consilier local municipal.


  • 1. Torzsok Sandor Attila

  • 2. Mozes Levente

  • 3. Matei Dumitru

  • 4. Farcas Ioan

Art. 3. Procedura din Anexa nr. 1, punct 1 la Hotarârea Consiliului local municipal nr. 420/2007 se modifica în mod corespunzator.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica si Comisia de la art. 1.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban