Hotărârea nr. 172/2009

HCL 172 Privind aprobarea sumelor pentru concursul de proiecte sportive - semestrul I 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 172

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea sumelor pentru concursul de proiecte sportive - semestrul I 2009

Consiliul Local -Municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 21.213/16.04.2009 initiata de Primarul Municipiului Tîrgu Mures, prin SERVICIUL Activitati Culturale, Sportive si Tineret, cu privire la aprobarea sumelor pentru sprijinirea actiunilor sportive pe semestrul I 2009 si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În baza prevederilor Legii nr. 69/2000, a educatiei fizice si sportului, a H.G. nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii nr.69/2000, a Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006, completate cu Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general si a HCL nr.223/2008, cu privire la reglementarea modalitatilor de sprijin pentru actiuni sportive în municipiul Tîrgu-Mures, pentru anul 2009,

În temeiul art. 36, alin. (4), lit. „a”, alin. (6), lit. „a”, pct. 6 si alin. (7), lit. „a” precum si ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba sprijinirea din bugetul local a actiunilor sportive, în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2009, conform propunerilor comisiei de jurizare, prezentate în tabelele din anexe (Anexa I - Sport de performanta, Anexa II - Sport Scolar, Anexa III - Sportul pentru Toti), care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica si Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban