Hotărârea nr. 171/2009

HCL 171 Privind modificarea metodologiei de sprijinire a aciiunilor unitaiilor de invaiamint.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 171 Din 30 aprilie 2009

privind modificarea metodologiei de sprijinire a acțiunilor unitatilor de învatamânt

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures, nr._____din

________________2009, prin Serviciului Activitati Culturale, Sportive si Tineret cu privire la modificarea metodologiei de sprijinire a actiunilor unitatilor de învatamânt, având avizul favorabil a comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile art. 14, alin. (1) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice precum si art. 1 si art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

În temeiul art. 36, alin. (6), lit. „a”(1), art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba modificarea metodologiei de sprijinire a actiunilor unitatilor de învatamânt respective, modificarea termenului de depunere a proiectelor dupa cum urmeaza: - 15 iunie 2009 pentru semestrul II al anului 2009 si 30 noiembrie pentru semestrul I al anului 2010.

Art. 2.Hotarârea Consiliului local municipal nr. 47/22.02.2007 privind reglementarea modului de acordare de sprijin financiar pentru actiuni ale unitatilor de învatamânt, se modifica în mod corespunzator prevederilor art. 1.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica si Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale, Serviciul Activitati Culturale, Sportive si Tineret.

Președinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban