Hotărârea nr. 170/2009

HCL 170 Privind acceptarea unei donaiii ¦i trecerea unui teren in proprietatea Municipiului Tirgu Mure¦ de la Keresztes Erzsebet Erika ¦i Keresztes Zsolt Andras.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 170

din 30 aprilie 2009

privind acceptarea unei donații si trecerea unui teren în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures de la Keresztes Erzsebet Erika si Keresztes Zsolt Andras

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 202/31.03.2009 prin Administratia Domeniului Public - Biroul Juridic privind acceptarea unei donatii si trecerea unui teren în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures de la Keresztes Erzsebet Erika si Keresztes Zsolt Andras,

Având în vedere prevederile art. 1 din Decretul nr. 478/1954 cu privire la donatiile facute statului,

În temeiul art. 36, art. 45, alin. (3), art. 115, lit. „b” si art. 121, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se accepta donatia de la Keresztes Erzsebet Erika si Keresztes Zsolt Andras, si se trece în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mures terenul intravilan în suprafata de 42 mp situat în Tîrgu Mures, str. Constantin Hagi Stoian, f.n. în suprafata de 42 mp (drum),cuprins în CF nr. 97356/N, nr. cad. 5373.

Art. 2. Se desemneaza d-na Moldovan-Petrut Luminita, consilier juridic în cadrul Biroului Juridic al Administratiei Domeniului Public, pentru încheierea actului autentic la notarul public.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Administratia Domeniului Public si persoana nominalizata la art. 2.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban