Hotărârea nr. 17/2009

HCL 17 Privind aprobarea unor masuri in reglementarea formalitaiilor de solicitare a concesionarii pentru terenurile apariinind domeniului public ¦i privat al municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 17 din 29 ianuarie 2009

privind aprobarea unor masuri în reglementarea formalităților de solicitare a concesionarii pentru terenurile aparținând domeniului public si privat al municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 29 din 16.01.2009 prezentata de grupul de consilieri locali UDMR, privind aprobarea unor masuri în reglementarea formalitatilor de solicitare a concesionarii pentru terenurile apartinând domeniului public si privat al mun. Tîrgu Mures,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „c” si „d”, alin. (4), lit. „a”, „d”, „e”, art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba instituirea obligatiei pentru solicitantii de concesionari ca la toate proiectele de hotarâri prin care se solicita concesionarea de terenuri sa fie anexate fotografii ale imobilelor ce fac obiectul analizei, prezentate sub forma digitala.

Art. 2. Prezentarea digitala a materialelor prin care se solicita concesionarea terenurilor va cuprinde si fotografia zonei solicitate, iar în cazul amenajarilor, realizarii de constructii, prezentarea digitala a acestora sa fie facuta în arealul natural studiat.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartiment Arhitect Sef si Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban