Hotărârea nr. 169/2009

HCL 169 Privind aprobarea obligativitaiii asociaiiilor de proprietari ¦i a persoanelor din cladirile de locuit cu spaiii in proprietate comuna de asigurare ¦i gestionare a iluminatului pe timp de noapte la intrarile in blocurile de locuinie.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 169

din 30 aprilie 2009

privind aprobarea obligativitatii asociațiilor de proprietari si a persoanelor din clădirile de locuit cu spatii în proprietate comuna de asigurare si gestionare a iluminatului pe timp de noapte la intrarile în blocurile de locuinte

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 162 din 18.03.2009 privind aprobarea obligativitatii asociatiilor de proprietari si a persoanelor din cladirile de locuit cu spatii în proprietate comuna de asigurare si gestionare a iluminatului pe timp de noapte la intrarile în blocurile de locuinte prezentata de Administratia domeniului public prin Biroul Energetic,

Vazând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „b”, art. 45 si art. 115, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba obligativitatea asociatiilor de proprietari si a persoanelor din cladirile de locuit, cu spatii în proprietate comuna, de asigurare si gestionare a iluminatului pe timp de noapte la intrarile în blocurile de locuit prin montarea unui corp de iluminat la intrarea în bloc, aprinderea pe baza de senzori de miscare, temporizarea duratei de functionare si echiparea cu surse de lumina adecvate.

Art. 2. Nerespectarea prezentei hotarâri se va sanctiona contraventional potrivit reglementarilor în materie, respectiv Legea nr. 230/2007, privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia domeniului public - Biroul energetic.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban