Hotărârea nr. 168/2009

HCL 168 Privind aprobarea scoaterii din funciiune in vederea casarii ¦i valorificarii mijlocului fix Cazan de apa calda CIMAC din Centrala termica nr. 9 Tudor Vladimirescu.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 168

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea casarii si valorificării mijlocului fix Cazan de apa calda CIMAC din Centrala termica nr. 9 Tudor Vladimirescu

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru

Având în vedere prevederile :

- Contractului de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006;

  • -  Legii nr. 15/1994, republicata, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale - art. 17, 21 - 23;

  • -  Ordonantei Guvernului nr. 112/31 august 2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrative;

  • -  Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

  • -   Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, art. 36, alin. (2), pct. „a”, „c” si „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14;

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului nr..........din................ 2009

prin Administratia Domeniului Public - Biroul energetic, cât si avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozitiilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, art. 45, alin. (1) si art. 115 alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba scoaterea din functiune a mijlocului fix: Cazan de apa calda CIMAC cu nr. de inventar 3971, pus în functiune în anul 1986, cu o valoare de inventar de 29.500 lei, din care amortizata la data de 31.03.2009 - 26.989 lei, aflat în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures si în gestiunea S.C. Energomur S.A., în vederea valorificarii acestuia.

Art. 2. Se aproba casarea si valorificarea, în conditiile legii, a mijlocului fix mentionat la Art. 1, respectiv sub forma de deseu de fier - 2.400 kg.

Art. 3. Sumele rezultate din valorificarea mijlocului fix, dupa deducerea cheltuielilor aferente cu casarea (respectiv demontarea, dezmembrarea, transportul, etc.) se fac venit la bugetul local.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public si Conducerea S.C. Energomur S.A..

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban