Hotărârea nr. 167/2009

HCL 167 Privind aprobarea modalitaiiilor pe baza carora se stabile¦te data inceperii, respectiv a intreruperii furnizarii energiei termice pentru incalzire furnizata de S.C. Energomur S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 167

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea modalitatiilor pe baza carora se stabilește data începerii, respectiv a întreruperii furnizarii energiei termice pentru încalzire furnizata de S.C. Energomur S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru

Vazând expunerea de motive nr. ___________din__________ 2009, prezentata de S.C.

Energomur S.A., privind aprobarea principiului pe baza careia se stabilesc data începerii, respectiv a întreruperii furnizarii energiei termice pentru încalzire furnizata de S.C. Energomur S.A.

Potrivit articolului 5 din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 483 din 30 octombrie 2008, privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice, Având în vedere:

o Legea nr. 325/2006 - a serviciului public de alimentare cu energie termica;

o Legea nr. 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilitati publice;

o Hotarârea guvernului nr. 425 din 20 iulie 1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei termice

o Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;

o Dispozitiile Ordinului ANRSC nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului - cadru de furnizare a energiei termice,

o Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, art. 36 alin. 2, pct. a, c si d, alin. 6, lit. a, pct. 14;

Potrivit dispozitiilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, „c” si „d”, art. 45 si art. 115 alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modalitatile pe baza careia se stabileste data începerii, respectiv a întreruperii furnizarii energiei termice pentru încalzire furnizata de S.C. Energomur S.A., dupa cum urmeaza:

- începerea perioadei de încalzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc dupa înregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, între orele 18,00 - 6,00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10 grade Csau mai mici, iar oprirea încalzirii se face dupa 3 zile consecutiv în care temperatura medie a aerului exterior depaseste + 10 grade C, între orele 18,00 - 6,00.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza conducerea S.C. Energomur S.A, asociatiile de proprietari/locatari, consumatorii finali de energie termica (proprietari de apartament), agenti economici si institutii.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban