Hotărârea nr. 166/2009

HCL 166 Privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu sa aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ¦ediniei AGA a S.C. Compania Aquaserv S.A. Tirgu Mure¦ din data de 11.05.2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 166

Din 30 aprilie 2009

privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu

sa aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a sedintei AGA a S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mures din data de 11.05.2009.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr._____

din __________ 2009 privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu

Emil Nicu sa aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 11.05.2009.

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. “d” si alin. (6), lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, precum si prevederile Hotarârii Consiliului local municipal nr. 306/2005 privind aprobarea unor masuri în legatura cu reorganizarea regiei autonome AQUASERV Tîrgu Mures în societate comerciala pe actiuni,

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. “b”, alin. (3), lit. “c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se mandateaza reprezentantul A.G.A. al Municipiului Tîrgu Mures, dl. Tododran Liviu Emil Nicu pentru aprobarea documentelor referitoare la punctele de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 11.05.2009. înscrise în anexele nr. 1 - 2 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotârari se însarcineaza reprezentantul A.G.A. al Municipiului Tîrgu Mures în S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu.

Presedinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban