Hotărârea nr. 165/2009

HCL 165 Privind achiziiionarea de catre Municipiul Tirgu Mure¦ a unui imobil, teren ¦i construciie, situat pe str. Baladei, nr. 9, ap. 1 ¦i realizarea unui schimb de imobile in interesul public municipal.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 165

Din 30 aprilie 2009

privind achiziționarea de catre Municipiul Tîrgu Mures a unui imobil, teren si construcție, situat pe str. Baladei, nr. 9, ap. 1 si realizarea unui schimb de imobile în interesul public municipal

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr._________din__________ 2009 a Comisiei

constituite prin Dispozitia Primarului nr. 782/04.02.2009, privind propunerea de achizitionare de catre Municipiul Tîrgu Mures a unui imobil, teren si constructie, situat pe str. Baladei nr. 9 ap. 1 si Hotarârea A.G.A. S.C. Locativ S.A. nr. 55/30.04.2009,

În temeiul art. 7, lit. „b” din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c”, art. 45, alin. (1), art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba achizitionarea de catre Municipiul Tîrgu Mures a imobilului situat în mun. Tîrgu Mures, str. Baladei, nr. 9, ap. 1, proprietatea numitei Csomoss Maria-Ana, imobil înscris în CF nr. 4697/II/b, Tîrgu Mures, nr. top. 715/b/2, 416/2, compus din 2 camere, bucatarie, caamra de alimente, baie si terenul aferent în suprafata de 273 mp.

Art. 2. Se aloca de la bugetul local municipal suma de 80.000 euro reprezentând contravaloarea constructiei si 19.110 euro reprezentând contravaloarea terenului în suprafata de 273 mp, în total 99.110 euro, reprezentând pretul de achizitie al imobilului identificat în cadrul art. 1 din prezenta hotarâre.

Art. 3. Se aproba efectuarea unui schimb de imobile între Municipiul Tîrgu Mures si Kadar Margit, dupa cum urmeaza:

- Municipiul Tîrgu Mures preda la Kadar Margit imobilul apartament situat în Tîrgu Mures, Aleea Carpati, f.n. ap. 17, identificat în CF col. Nr. 95680/N compus din 2 camere si anexe, cu terenul aferent si primeste imobilul-constructie si teren situat în Tîrgu Mures, str. Baladei, nr. 1, ap. 2 compus din 1 camera, bucatarie, camara de alimente, cu terenul aferent, având cota de participare de 1/3 parte fata de întregul imobil, înscris în CF nr. 9370 nr. top. 834.

Art. 4. Pentru acoperirea diferenței valorice între cele 2 imobile individualizate la art. 3 se aloca de la bugetul local municipal suma de 20.000 ron, solicitata de coschimbas prin adresa nr. 3883/19.03.2009

Art. 5. Finalizarea procedurilor de achizitionare a imobilelor mentionate la art. 1 si 3 din prezenta hotarâre are ca si consecinta dobândirea dreptului de proprietate publica asupra acestora de catre Municipiul Tîrgu Mures

Art. 4. Se împuterniceste Aparatul de Specialitate al Primarului sa procedeze la efectuarea demersurilor notariale necesare, precum si la executarea operatiunilor de înscriere în cartea funciara a imobilelor, pe numele Municipiului Tîrgu Mures.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public, Directia Economica si Serviciul Investitii si Control Investitii.

Președinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban