Hotărârea nr. 164/2009

HCL 164 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termica a 2 blocuri de locuinie din municipiul Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 164

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termica a 2 blocuri de locuinte din municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. C1/89/25.02.2009, prin Compartimentul de Control si Relatii cu Asociatiile de Proprietari, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termica a 2 blocuri de locuinte,

În baza art. 21, lit. „c” din H.G. nr. 1735/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 174/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. „b” si „d”, 45 (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termica a 2 blocuri de locuinte din municipiul Tîrgu Mures, în sensul ca se aplica setului de masuri de interventie, recomandat de auditorul energetic, care are ca scop cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încalzire sa scada sub 100kWh/mp arie utila, în conditii de eficienta economica, pentru blocurile propuse a fi incluse în program pe anul 2009, la costurile din tabelul din Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se împuterniceste Executivul prin Compartimentul Control si Relatii cu Asociatiile de Proprietari sa procedeze la implementarea etapelor legale ce vizeaza atribuirea contractelor de executie, urmarirea, plata si receptia lucrarilor de reabilitare termica a celor 2 blocuri de locuinte, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea, prin Compartimentul de Control si Relatii cu Asociatiile de Proprietari.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ANEXA

La HCL nr.................

din


2009

Nr

crt

ADRESA IMOBIL

Anul construi rii

Regim

înaltime

Nr

aparta mente

Arie constr desfas -mp-

COSTURI

EXECUTIE

(LEI)

A

PR

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Str. Livezeni nr. 35

1975

S+P+4E

14

1200

252.000

1

2.

Str.Armoniei nr. 21-29

1975

S+P+4E

73

5600

1.314.000

9

TOTAL

87

6.800

1.566.000

8