Hotărârea nr. 163/2009

HCL 163 Privind susiinerea proiectului "EFICIENTIZAREA DURATEI LIVRIRII SERVICIILOR PUBLICE PRIN SOLUiII GEOSPAiIALE PENTRU URBANISM - MUNICIPIUL TIRGU MURE¬".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 163

Din 30 aprilie 2009

privind susținerea proiectului “EFICIENTIZAREA DURATEI LIVRĂRII SERVICIILOR PUBLICE PRIN SOLUȚII GEOSPATIALE PENTRU URBANISM - MUNICIPIUL TÎRGU MURES”

Consiliul Local -Municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mures nr. 115/23.04/2009 întocmita de Directia Comunicare, Proiecte cu Finantare Internationala si Resurse Umane privind sustinerea cererii de finantare pentru „EFICIENTIZAREA DURATEI LIVRARII SERVICIILOR PUBLICE PRIN SOLUTII GEOSPATIALE PENTRU URBANISM - MUNICIPIUL TÎRGU MURES”, de catre Consiliul Local Municipal Tîrgu Mures,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locale, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba aplicarea de catre Municipiul Tîrgu Mures a proiectului „EFICIENTIZAREA DURATEI LIVRARII SERVICIILOR PUBLICE PRIN SOLUTII GEOSPATIALE PENTRU URBANISM - MUNICIPIUL TÎRGU MURES”, în valoare totala de 1.456.560 RON (TVA inclus), în vederea contractarii unei finantari nerambursabile prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative .

Art. 2. Se aproba contributia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului, în valoare de minim 24.000 RON, reprezentând minim 2% din valoarea eligibila a proiectului.

Art. 3. Se aproba asigurarea cofinantarii pentru toate cheltuielile neeligibile, în valoare de 232.560 lei, inclusiv cheltuielile conexe si a resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului.

Art. 4. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica, Directia Comunicare, Proiecte cu Finantare Internationala si Resurse Umane si Serviciul Public de Utilitati Municipale.

Presedinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban