Hotărârea nr. 161/2009

HCL 161 Privind includerea in programul de "Locuinie sociale pentru comunitaiile de romi" a unui numar de 20 unitaii locative in Tirgu Mure¦, str. Remetea, f.n.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 162

Din 30 aprilie 2009

privind susținerea proiectului “MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE ÎN FOLOSUL CETĂȚENILOR DIN MUNICIPIUL TÎRGU MURES”

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive a Primarului Municipiuluinr. 116/23.04/2009 întocmită de Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internaționala si Resurse Umane privind susținerea cererii de finantare pentru „MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE ÎN FOLOSUL CETATENILOR DIN MUNICIPIUL TÎRGU MURES”, de catre Consiliul Local Municipal Tîrgu Mures,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit.„d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit.„d”, art. 115, alin. (1), lit.„b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba aplicarea de catre Municipiul Tîrgu Mures a proiectului „MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE ÎN FOLOSUL CETATENILOR DIN MUNICIPIUL TÎRGU MURES, în valoare totala de 325.388,84 RON (TVA inclus), în vederea contractarii unei finantari nerambursabile prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative.

Art. 2. Se aproba contributia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului, în valoare de minim 5.468,72 RON, reprezentând minim 2% din valoarea eligibila a proiectului.

Art. 3. Se aproba asigurarea cofinantarii pentru toate cheltuielile neeligibile, în valoare de 51.952,84 lei, inclusiv cheltuielile conexe si a resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului.

Art. 4. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica, Directia Comunicare, Proiecte cu Finantare Internationala si Resurse Umane si Serviciul Public de Utilitati Municipale.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban