Hotărârea nr. 160/2009

HCL 160 Privind aprobarea modificarii ¦i completarii Regulamentului de organizare ¦i funciionare al Serviciului Public Administraiia Complexului de agreement ¦i sport "Mure¦ul" - componenta Bazinul Acoperit - Piscina "ing. Mircea Birau".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 160

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea modificării si completării Regulamentului de organizare si funcționare al Serviciului Public Administrația Complexului de agreement si sport “Mureșul”

- componenta Bazinul Acoperit - Piscina „ing. Mircea Birau”

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru

Vazând Expunerea de motive nr. 479 din 20.03.2009, prezentata de Administrația Complexului de agrement si sport „Muresul” privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului public Administratia Complexului de agrement si sport „Muresul” - componenta Bazinul Acoperit -Piscina „ing. Mircea Birau”,

Având la baza Hotarârea Consiliului local municipal Tîrgu Mures nr. 120/2002 privind aprobarea înfiintarii Serviciului public Bazinul Acoperit - Piscina „ing. Mircea Birau”,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. „a” si „d”, alin. (3), lit. „b”, alin. (6), lit. „a”, pct. (6) si pct. (19), art. 45, alin. (l) si art. (115), alin. (l), lit. „b” , din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea si completarea Regulamentulului de organizare si functionare a Serviciului public Administratia Complexului de agrement si sport „Muresul” - componenta - Bazinul Acoperit - Piscina „ing. Mircea Birau”, acesta urmând a avea continutul din Anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Pe data intrarii în vigoare a prezentei se abroga Regulamentul de organizare si functionare al Administratiei Complexului de agrement si sport „Muresul” - componenta - Bazinul Acoperit - Piscina „ing. Mircea Birau”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul public Administratia Complexului de agrement si sport „Muresul”.

Presedinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

PRIMARIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MURES

ADMINISTRAȚIA COMPLEXULUI DE AGREMENT SI SPORT „MUREȘUL”

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

ACASM - COMPONENTA - BAZINUL ACOPERIT - PISCINA ING. MIRCEA BIRAU

CAP. I. DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Bazinul acoperit - piscina „ing. Mircea Birau” face parte integranta din ACASM care este un serviciu public municipal, înfiintat conform H.C.L. 120/2002 în subordinea Consiliului Local si a Primarului Municipiului Tîrgu-Mures.

Coordonarea serviciului public se va face de catre Primar sau de catre persoana delegata prin dispozitie a Primarului.

Art. 2. Bazinul acoperit - piscina „ing. Mircea Birau” este situat în municipiul Tîrgu-Mures, str. Liviu Rebreanu, nr. 29/A si face parte din serviciile publice municipale desfasurându-si activitatea conform reglementarilor legale în vigoare.

Art. 3. Bazinul acoperit - piscina „ing. Mircea Birau” este condus de un inspector de specialitate sau un inspector în calitate de administrator cu pregatire superioara sau medie care poate fi functionar public în conditiile legii.

Art. 4. Prin prezentul regulament se stabilesc reguli generale de organizare si functionare a Bazinului acoperit - piscina „ing. Mircea Birau”, cu urmatoarele obiecte de activitate:

 • 1. Înot pentru mentinere si sanatate;

 • 2. Cursuri de initiere sub îndrumarea CSS pe baza de protocol colaborare;

 • 3. Înot începatori si de performanta sub îndrumarea CSS pe baza de protocol colaborare;

 • 4. Sauna (doua);

 • 5. Cabina de aburi (doua).

 • 6. Infrasauna

 • 7. Solarium ;

 • 8. Jacuzzi de 8 persoane + bazinul mic cu elemente de hidromasaj;

 • 9. Fitness;

 • 10. Punct de vânzare casti de baie, costume de baie si alte articole sport;

11. Punct de vânzare răcoritoare, cafea, gustări;

Art. 5. (1) Desfasurarea activitatilor în conformitate cu obiectele de activitate enumerate la art. 4, se face dupa cum urmeaza:

Art. 5. (2) Activitatea de înot si cursurile de initiere se desfasoara în doua bazine cu urmatoarele dimensiuni:

 • -  piscina mare cu dimensiunile de 25 m x 10 m si adâncimea apei de 1,85 m, are 5 culoare de înot;

 • -  piscina mica cu dimensiunile de 10 m x 6 m si adâncimea apei de 1.35 m.

Art. 5. (3) Sauna cu activitate specifica de recuperare poate fi utilizata de 14 persoane/sedinta, în cabina de aburi 10 persoane, în infrasauna 2 persoane, iar in cabina de aburi si sauna situata lânga bazinul mic câte 8 persoane si în jacuzzi nu au voie sa intre mai mult de 8 persoane odata. Dusul înainte de intrare în sauna precum si folosirea prosopului de unica folosinta, primit la intrare, în sauna sunt obligatorii.

Art. 5. (4) La casieria piscinei se poate procura casca de unica folosinta conform taxelor afisate.

Art. 5. (5) Desfasurarea acestor activitati si asistenta tehnica se asigura de personal de specialitate.

Art. 5. (6) Intrarea în incinta bazinului, precum si accesul la servicii (sauna, solariu, fitness) se fac pe baza de cartele magnetice, însotite de bon fiscal. Garantia pentru toate cartelele de tip abonament (Abonament Adulti - 10 Intrari/Luna, Abonament Adulti - 30 Intrari/Luna, Abonament Copii - 10 Intrari/Luna, Abonament Copii - 30 Intrari/Luna, Acces Cursuri si Acces Înotatori) este de 2,2 Euro/card, care va fi restituita la predarea abonamentului în starea initiala. Acest 2,2 Euro/card, constituind garantia, se vor stabili in RON prin HCL odata cu stabilirea taxelor speciale odata pe an. La intrarea în piscina toti clientii primesc o bratara numerotata (numarul dulapului si cheia potrivita pentru yala), cu o cheie a dulapului corespunzator. În dulap se închid toate lucrurile, efectele aflate asupra persoanei la momentul dat. Nu ne asumam nici o responsabilitate pentru bunurile lasate si închise în dulapuri. Clientii au obligatia sa nu piarda si sa nu distruga cheia, bratara primita. Bratara cu cheia se returneaza la plecare în starea în care ati primit-o. Numarul maxim de persoane acceptate într-o sedinta este de 250.

Art.5 (7) În vederea cresterii sigurantei si a bunei functionari sunt montate camere de supraveghere, la intrare, zona vestiare (alei de acces) coridor zone saune, jacuzzi, bazine de înot.

Art. 5. (8) Accesul persoanelor pentru alte scopuri decât înotul, sauna, solarium, jacuzzi, cabina de aburi, infrasauna este posibil numai cu papuci de unica folosinta cu exceptia zonelor: dusurilor, în jurul bazinelor.

CAP. II. STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art. 6. Structura organizatorica a aparatului propriu pentru Bazinul acoperit -piscina „ing. Mircea Birau” este urmatoarea:

 • -        1 inspector de specialitate IA sau inspector IA

 • -        3 casieri I

 • -        3 muncitori (4 - I)(fochisti cu autorizatie ISCIR)

 • -        5 îngrijitori (1-III,1-VI)

 • -        2 supraveghetori (1-III,-VI)

 • -       1 supraveghetor sistem

 • -        2 asistenti medicali

Art. 7. Personalul serviciului public al A.C.A.S.M inclusiv al obiectivului bazin acoperit are următoarele obligații:

Art. 7. (1) Sef serviciu:

ATRIBUȚII DE SERVICIU:

 • -    Se subordonează Directorului Administrației A.C.A.S.M. ;

 • -    Stabileste zilnic programul de lucru al personalului din subordine, asigura conditiile de baza materiala pentru desfasurarea activitatii acestora. Întocmeste zilnic pontajul personalului din subordine si verifica condica de prezenta ;

 • -    Coordoneaza si trage la raspundere personalul din subordinea sa ;

 • -    Ia masuri concrete în vederea respectarii Protectiei Muncii si a Normelor PSI în toate punctele de lucru prin instruirea personalului si semnarea fiselor la schimbarea fiecarui loc de munca ;

 • -    Verifica si ia masuri de întretinere si mentinere a curateniei în incinta Bazinului acoperit - Piscina „ing. Mircea Birau” ;

 • -    Raspunde de disciplina si respectarea programului de lucru al personalului conform Regulamentului de Functionare si aplicarea acestuia ;

 • -    Asigura deservirea cu personalul muncitor din subordine pentru prima interventie prompta la instalatiile care necesita acest lucru ;

 • -    Programeaza concediile de odihna ale personalului din subordine astfel încât sa nu existe perturbari în activitate ;

 • -    Propune programele de reparatii, revizii la mijloacele fixe aflate în dotare, participa la realizarea lor urmarind reducerea cheltuielilor ;

 • -    Urmareste atât reducerea cheltuielilor în procurarea de materiale, combustibil si lubrifianti cât si reducerea consumului printr-o foarte buna gospodarie.

 • -    Duce la îndeplinire, împreuna cu ceilalti sefi de servicii, programele aprobate de Consiliul Local ;

 • -    Face propuneri de investitii si participa la elaborarea proiectelor de programe si a bugetului împreuna cu directorul si contabilul, urmarind realizarea acestuia ;

 • -    Participa la activitatile specifice serviciului organizate de Primarie, asigurând conditii optime pentru desfasurarea acestora;

 • -    Rezolva orice alte sarcini din domeniu primite de la sefii ierarhici precum si alte probleme ivite pe parcurs ;

 • -    Neducerea la îndeplinire a tuturor atributiunilor de serviciu atrage dupa sine sanctiunea civila, disciplinara, contraventionala sau penala .

Art. 7. (2) Inspectori (supraveghetori sistem): ATRIBUȚII DE SERVICIU:

 • -    Se subordoneaza Sefului de serviciu a Bazinului Acoperit-Piscina „ing. Mircea Birau” ;

 • -     Tine evidenta stricta a cartelelor magnetice de diferite tipuri ;

 • -    Monitorizarea utilizarii normale si corecte a cartelelor magnetice de acces si verificarea acestora ori de câte ori acest lucru este necesar ;

 • -    Înlaturarea si/sau evaluarea oricaror probleme/defectiuni aparute la cartelele magnetice de acces ;

 • -    Activarea/dezactivarea cartelelor magnetice (tip abonament, acces cursuri, înotatori) ori de câte ori este cazul ;

 • -    Monitorizarea utilizarii cartelelor magnetice (tip abonament, acces cursuri, înotatori) si vizualizarea informatiilor referitoare la aceste tipuri de cartele: numarul de accesari, data activarii, data expirarii, numarul de intrari utilizate-ramase, daca au fost returnate sau nu dupa expirarea lor, numărul de cartelele disponibile pentru activari noi (pentru abonamente, pentru acces cursuri, pentru înotatori) ;

Prevenirea utilizarii frauduloase de orice fel si prin orice mijloace a cartelelor magnetice de acces ;

Elaborarea de diferite statistici - zilnice, saptamânale, lunare sau ori de câte ori este cazul - în legatura cu utilizarea si comportamentul cartelelor magnetice de acces de diferite tipuri ;

Urmarirea încasarilor zilnice si comparatia cu încasarile înregistrate în casa de marcat conform Hotarârii Consiliului Local;

Cunoasterea temeinica a diferitelor programe de calculator PassControl, Microsoft Word, Microsoft Excel ;

Elaborarea si redactarea de diferite referate si documente specifice activitatii desfasurate .

Art. 7. (3) Casieri:

ATRIBUȚII DE SERVICIU:

Se subordoneaza Șefului de serviciu a Bazinului Acoperit-Piscina „ing. Mircea Birau” ;

Informarea corecta a clientilor asupra tuturor serviciilor si regulilor de utilizare oferite de piscina;

Cunoasterea temeinica a sistemului Control Acces si modalitatilor de utilizare a cartelelor de orice tip si utilizarea corecta a casei de marcat ;

Gestionarea actelor cu regim special, cartele de acces, chitante si facturi fiscale; Eliberarea cartelelor de acces si a bonurilor fiscale, conform taxelor speciale aprobate prin Hotarârea Consiliului Local, pentru intrarea în piscina si utilizarea tuturor serviciilor existente ;

Întocmirea si predarea zilnica la casieria A.C.A.S.M a actelor de decontare în numerar a încasarilor zilnice (reprezentând contravaloarea cartelelor de acces vândute pe zi);

Executarea si a altor sarcini primite de la sefii ierarhici precum si remedierea problemelor ivite pe parcurs .

Art. 7. (4) Muncitori (fochisti cu autorizație ISCIR):

ATRIBUȚII DE SERVICIU:

Se subordoneaza Șefului de serviciu a Bazinului Acoperit-Piscina „ing. Mircea Birau” ;

Au calitatea de responsabil de schimb, si îi revine obligatia de a verifica activitatea întregului personal din tura respectiva ;

Cunoasterea temeinica si aprofundata a instalatiilor tehnologice din centrala termica, a sistemului de ventilatie, a sistemelor automatizate de tratare si recirculare a apei din cele doua bazine ;

Sa respecte cu strictete toate tehnologiile de utilizare stabilite ;

Sa asigure buna functionare a tuturor sistemelor ce cad în sarcina lor ;

Sa remedieze prompt toate defectiunile aparute la oricare dintre sistemele aflate în subordinea lor ;

Sa monitorizeze în permanenta situatia instalatiilor de filtrare, încalzire si tratarea chimica a apei din piscina, a cazanelor si a sistemului de ventilatie ;

Sa se asigure de existenta unei cantitati suficiente de materiale necesare pentru tratarea chimica a apei din piscina;

Monitorizarea permanenta a calitatii apei din cele doua bazine ;

Asigurarea unei temperaturi optime a apei din bazin si a aerului ;

Eliminarea impuritatilor aparute în apa din bazine si în instalatiile de filtrare prin spalarea filtrelor si prin utilizarea aspiratorului subacvatic .

Art. 7. (5) Îngrijitori:

ATRIBUȚII DE SERVICIU:

Se subordoneaza Sefului de serviciu a Bazinului Acoperit-Piscina „ing. Mircea Birau” ;

Asigurarea permanenta a respectarii normelor igienico - sanitare în vigoare ; Pardoseala, vestiarele, obiectele sanitare (wc-uri, pisoare, lavoare, dusuri) si anexele din unitate vor fi mentinute în permanenta stare de functionare si de curatenie ;

Pardoselile, covoarele si mochetele, mobila si pervazurile, wc-urile si pisoarele, cada de baie, cabinele pentru dus, chiuveta si vestiarele se curata si se dezinfecteaza zilnic dupa fiecare sedinta de înot, conform tehnologiei stabilite ; Se asigura de existenta materialelor necesare igienei personale a celor care se folosesc de grupurile sanitare din piscina (hârtie igienica, sapun lichid, mijloace de stergere sau uscare a mâinilor dupa spalare);

Curatarea si dezinfectarea aparatului de bronzat (solar) dupa fiecare utilizator .

Art. 7. (6) Referenti supraveghetori:

ATRIBUȚII DE SERVICIU:

Se subordoneaza Sefului de serviciu a Bazinului Acoperit-Piscina „ing. Mircea Birau” ;

Supravegheaza ordinea în bazine si în jurul bazinelor ;

Se asigura de respectarea regulilor de functionare prevazute în Regulamentul de Organizare si Functionare a Bazinului Acoperit - Piscina „ing. Mircea Birau” la Cap.III, articolele 10-18 ;

Sa nu permita în nici un caz activitati sau comportamente care sa perturbe ordinea interioara sau buna dispozitie a celor din jur ;

Sa ofere asistenta si/sau informatii în mod politicos si civilizat clientilor care le solicita;

Sa anunte pe reprezentantul politiei comunitare de serviciu, în cazul în care o persoana sau grupuri de persoane refuza sa se conformeze regulilor de functionare;

Sa ofere prim-ajutor imediat acelor persoane care se afla în dificultate (de exemplu se îneaca sau întâmpina greutati în a iesi din bazin) ;

Se asigura de folosirea corecta si adecvata a saunei si a aparatului de bronzat (solar) de catre clientii piscinei ;

Sa nu permita clientilor sa deterioreze bunurile si aparatele aflate în piscina .

Sa anunte imediat personalul de siguranta în cazul unor nereguli, abateri constatate.

Dispoziții generale valabile pentru toti angajatii:

Art. 7.(7) sa îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine si la termenele stabilite atributiile de serviciu prevazute în actele normative în vigoare, prezentul regulament si dispozitiile sefilor ierarhici ;

Art. 7.(8) sa îsi însuseasca si sa aplice prevederile actelor normative de interes general si cele specifice muncii sale ;

Art. 7.(9) sa actioneze pentru cresterea eficientei, operativitatii si calitatii activitatii proprii si a compartimentului sau biroului din care face parte ;

Art. 7.(10) sa respecte cu rigurozitate ordinea si disciplina la locul de munca precum si programul de activitate si sa foloseasca integral si în mod eficient timpul de lucru ;

Art. 7.(11) sa utilizeze si sa pastreze cu grija bunurile încredintate spre folosinta si sa gestioneze în mod legal, corect si eficient fondurile banesti de care raspunde. Este interzisa folosirea în mod personal a autoturismelor, calculatoarelor, masinilor de scris si de multiplicat, a telefoanelor precum si a oricaror mijloace materiale si banesti din patrimoniul Administratiei Complexului de agrement si sport „Muresul” si a Bazinului acoperit - piscina „ing. Mircea Birau” ;

Art. 7. (12) sa îsi însuseasca si sa respecte normele de protectia muncii, de aparare împotriva incendiilor si alte norme specifice locului de munca si sa contribuie la preîntâmpinarea si înlaturarea oricaror situatii care ar putea pune în pericol viata, integritatea personala, a bunurilor si a valorilor apartinând Administratiei Complexului de agrement si sport „Muresul” si Bazinului acoperit - piscina „ing. Mircea Birau”.

Art. 8. Drepturile de care beneficiaza personalul angajat sunt cele prevazute în legislatia aplicabila.

Art. 9. Programul de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamâna, stabilit prin legislatia muncii si Regulamentul de Organizare si Functionare al Administratiei CASM. Locurile de munca unde durata activitatii necesita un timp prelungit de lucru se organizeaza în program de 12 ore de munca asigurându-se 24 de ore de repaus.

CAP.III. REGULI DE FUNCTIONARE

CAP. III. 1. Drepturile clientilor :

Toti cei care au achitat taxa de intrare si servicii beneficiaza de :

 • a) Cabina de schimb, dulap pentru haine ;

 • b) Dusuri, grupuri sanitare ;

 • c) Calitate constanta a apei de îmbaiere, verificata chimic, microbiologic, si de temperatura constanta;

 • d) Dusuri la fiecare grup de sauna si cabina de aburi ;

 • e) Uscatoare de par adecvate pentru .piscina ;

 • f)  Dreptul de a sesiza si de a consemna în condica de observații (aflata la casierie), orice observatii si nereguli constatate ;

 • g) Program de prim ajutor pe durata functionalitatii piscinei si care se asigura gratuit ;

CAP. III. 2. Obligațiile clientilor :

Toate persoanele care acceseaza serviciile piscinei, au urmatoarele obligatii:

 • a) Sa aiba echipament adecvat la intrare, respectiv : costum de baie complet, casca de baie, slapi, prosop ;

 • b) Sa sesizeze cu privire la orice nereguli constatate (altercatii, raniri, comportament indecent, etc.) personalului de supraveghere sau personalului de siguranta al Politiei Comunitare ;

 • c)  Sa respecte prezentul regulament în incinta piscinei;

 • d) Sa predea orice obiect gasit pe teritoriul piscinei la casieria unitatii;

 • e)  Sa respecte toate indicatiile afisate si cele venite din partea angajatilor piscinei ;

 • f)  Sa se schimbe în cabinele existente în vestiar ;

 • g) Sa faca dus înainte de intrare în bazin, sau între sedintele de sauna si cabina de aburi ;

 • h) Sa foloseasca în mod corect dulapurile de haine din vestiar, sa se asigure ca dulapul a fost închis ;

 • i)  Sa pastreze cheia montata pe bratara numerotata si sa o predea în starea în care a primit-o la intrare;

 • j)  Sa respecte toate regulile de utilizare afisate la fiecare locatie în parte: sauna, solarium, jacuzzi, cabina de aburi, infrasauna, dusuri ;

 • k) Sa foloseasca uscatoarele de par corect, respectiv pentru scopul pentru care au fost montate si puse la dispozitia clientilor.

 • l)  Sa pastreze si sa utilizeze în mod corect pâna la iesirea din locatia bazinului cartelele primite la intrare (inscriptionate: bilet adult, bilet Copii, Bilet Pensionar);

 • m) Sa pastreze bonul fiscal primit la intrare pâna la iesirea din locatia bazinului;

CAP. III. 3. Interdictii:

Este interzis în incinta piscinei :

 • a) Intrarea fara cartela de acces valabila, primita de la casieria unitatii;

 • b) Accesarea oricarui servicii (sauna, solarium, jacuzzi, cabina de aburi, infrasauna) fara cartela de acces ;

 • c) Fumatul pe tot teritoriul piscinei ;

 • d) Introducerea, utilizarea obiectelor fragile si a tuturor obiectelor care pot provoca leziuni sau accidente în incinta;

 • e) Consumul alimentelor în incinta piscinei ;

 • f)  Introducerea animalelor în incinta piscinei ;

 • g) Accesul în haine neadecvate pentru baie, în zona septica (zonele dulapurilor, în jurul bazinelor);

 • h) Accesul copiilor neînsotiti de parinti în programele de dupa masa ;

 • i)  Accesul persoanelor care sufera de boli contagioase sau de orice alta boala care poate pune în pericol sanatatea clientilor si al personalului sau cu rani deschise, ori persoanele aflate în stare de ebrietate sau sub influenta unor medicamente sau narcotice;

 • j)  Intrarea în bazin fara efectuare de dus (dupa intrare, utilizarea saunei si a cabinei de aburi) ;

 • k) Stropirea de catre clienti a pietrelor încinse din sauna ;

 • l)  Distrugerea sau sustragerea de obiecte aflate în patrimoniul piscinei ;

 • m) Comportamentul indecent, galagios sau orice alt tip de comportament care ar putea deranja pe ceilalti clienti;

 • n) Alergatul sau orice alt comportament care poate duce la accidentarea persoanei sau a altor persoane aflat în jur ;

 • o)  Barbieritul sau orice alta activitate care poate pune în pericol sanatatea publicului si a personalului piscinei ;

 • p) Saritul în bazin ;

 • q) Folosirea produselor cosmetice sau alte produse similare ;

 • r) Folosirea saunei fara prosop de unica folosinta, primit de la casierie ;

 • s) Jocul cu mingea în si în afara bazinelor ;

 • t)  Distrugerea sau pierderea cheii de la dulapurile din vestiare ;

 • u) Pierderea sau distrugerea bratarii cu cheie de la dulapurile din vestiare ;

 • v) Modificarea pozitiei sau utilizarea inadecvata a oricarui echipament, banci, sezlonguri, corpuri de iluminat, instalatii electrice, etc.;

CAP. III. 4. Sancțiuni :

 • a) Nerespectarea prevederilor de la capitolul III. 3 literele b, c, e, f, g, h, j, k, m, n, p, q, r, s constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 - 100 RON;

 • b) Nerespectarea prevederilor de la capitolul III. 3 literele a, d, i, l, o, t, u, v constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 - 150 RON;

 • c)  Sanctiunile contraventionale se constata si se sanctioneaza de seful serviciului, responsabilul de schimb si reprezentantii Politiei comunitare.

CAP. III. 5. Alte prevederi :

 • a) Toate serviciile oferite de piscina pot fi accesate pe propria raspundere, personalul bazinului ing. „Mircea Birau” neavând nici o raspundere în ce priveste modul de accesare a serviciilor, interventia unor factori care tin de sanatate si integritatea persoanelor ori ranirea acestora din motive personale ori necunoscute;

 • b) Intrarea în piscina se poate efectua numai pe baza cartelelor purtând urmatoarele inscriptionari : Bilet adulti, Bilet Copii, Bilet Pensionari, Abonament Adulti - 10 Intrari/Luna, Abonament Adulti - 30 Intrari/Luna, Abonament Copii - 10 Intrari/Luna, Abonament Copii - 30 Intrari/Luna, Acces Cursuri si Acces Înotatori ;

 • c) Cartelele tip bilet sunt valabile numai pentru programul în care au fost achiziționate. Pierderea sau deteriorarea cartelelor tip bilet (pentru adulti, copii, pensionari) atrage dupa sine achitarea la iesire a sumei echivalente a 2,2 Euro, respectiv taxa valabila în RON afisata la intrare ;

 • d) Pierderea sau deteriorarea cartelelor tip abonament (abonament adulti - 10 intrari/luna, abonament adulti - 30 intrari/luna, abonament copii - 10 intrari/luna, abonament copii - 30 intrari/luna, acces cursuri si acces înotatori) atrage dupa sine achitarea la iesire a sumei echivalente a 2,2 Euro, respectiv taxa valabila în RON afisata la intrare;

 • e)  Taxele si regulile de utilizare a cartelelor de acces (durata, numarul de intrari) sunt cele afisate la intrare în piscina ;

 • f)  În jacuzzi nu au voie sa intre mai mult 8 persoane odata, în sauna uscata 14 persoane, în cabina de aburi 10 persoane, în infrasauna 2 persoane, iar in cabina de aburi si sauna situata lânga bazinul mic câte 8 persoane. Timpul maxim de utilizare a saunei, cabinei de aburi este de 15 minute, iar la solarium timpul maxim de expunere este de 9 minute;

 • g) În sauna numai personalul de supraveghere are voie sa arunce apa pe pietre conform regulilor stabilite;

 • h) Pe durata întregului program serviciul de prim ajutor functioneaza si poate fi solicitat gratuit;

 • i)  Bazinul mare cu adâncimea de 1,85 m poate fi utilizat doar de cei care stiu sa înoate;

 • j)  Nu raspundem de obiectele lasate în dulapurile de la vestiar sau fara supraveghere ;

 • k) Pentru siguranta clientilor se asigura paza din partea Politiei Comunitare în timpul programului si paza în cursul noptii de la o firma specializata în paza si protectie;

CAP. IV. PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL BAZINULUI ACOPERIT - PISCINA „ING. MIRCEA BIRAU”

Art. 10. (1) Programul de functionare al Bazinului acoperit - piscina „ing. Mircea Birau” tinând cont de necesitatea eficientizarii activitatii si de toate reglementarile în vigoare (siguranta, igiena, dezinfectie. etc.) începe la ora 600 dimineata cu intrare la orele pare, ultima intrare fiind la ora 2000 . Durata unei sedinte este de o ora si treizeci de minute, dupa care cei aflati în incinta piscinei folosesc dusul, respectiv uscatoarele de par si ies înainte de ora para fixa pentru a da posibilitatea intrarii urmatorilor clienti. Programul cu publicul se desfasoara în zilele de marti, miercuri, joi, vineri, sâmbata, duminica, cu exceptia zilei de luni, când se desfasoara activitati de întretinere, dezinfectie si curatenie. În zilele considerate sarbatori legale piscina este închisa.

Activitatea piscinei se întrerupe în perioada 15 iulie - 15 septembrie, perioada necesara pentru lucrari de întretinere , reparatii, igienizare si dezinfectie.

Art. 11. (2) Tarifele si taxele se stabilesc în fiecare an prin Hotarârea de Consiliului Local Municipal.

CAP. V. DISPOZIȚII FINALE

Art. 12. Extrase din prezentul Regulament de Organizare si Funcționare al ACASM vor fi aduse la cunostinta celor interesati prin publicare si popularizarii de catre persoanele abilitate.

Art. 13. Nerespectarea R.O.F. - ului de catre angajatii Bazinului acoperit - piscina „ing. Mircea Birau” atrage dupa sine raspunderea civila, disciplinara, materiala, conventionala sau penala, dupa caz, potrivit prevederilor legale.

Art. 14. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu actele normative în vigoare.

Art. 15. Prezentul Regulament poate fi modificat ori de câte ori se impune în conditiile legii.

Art. 16. Prezentul Regulament se aplica de la data intrarii în vigoare a hotarârii Consiliului Local de aprobare a acestuia.