Hotărârea nr. 16/2009

HCL 16 Privind aprobarea scoaterii din funciiune in vederea casarii ¦i valorificarii mijloacelor fixe devenite disponibile (reiele termice) prin modernizarea sistemului de transport ¦i distribuiie a energiei termice la Centrala termica Liceul Economic.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 16

Din 29 ianuarie 2009

privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea casarii si valorificării mijloacelor fixe devenite disponibile (rețele termice) prin modernizarea sistemului de transport si distribuție a energiei termice la Centrala termica Liceul Economic

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile :

- Contractului de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006

  • -  Legii nr. 15/1994, republicata, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale- art. 17, 21-23

  • -  Ordonantei Guvernului nr. 112/31 august 2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrative;

  • -  Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

  • -   Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, art. 36 alin. 2 pct. a,c si d, alin 6 lit. a, pct. 14;

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului nr. _____ din

________________ 2009 prin Administratia Domeniului Public - Biroul energetic , cât si avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozitiilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa nr. 1 la referatul nr. 15491/15.12.2008, anexa care face parte integranta din prezenta.

Art. 2. Se aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa nr. 2 la referatul nr. 15491/15.12.2008, care face parte integranta din prezenta hotarâre, cu o valoare de inventar de 448 lei, din care amortizata la data de 30.11.2008 - 306,80 lei, aflate în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures si în gestiunea S.C. Energomur S.A., în vederea valorificarii acestora.

Art. 3. Se aproba casarea si valorificarea, în conditiile legii, a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa nr. 3 la referatul nr. 15491/15.12.2008, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 4. Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe, dupa deducerea cheltuielilor aferente cu casarea (respectiv demontarea, dezmembrarea, transportul, etc.) se fac venit la bugetul local.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public si Conducerea S.C. Energomur S.A.

Presedinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

VIZAT: DIRECTOR TEHNIC, ing. Bota Zoltan

LISTA

porțiunilor de canal termic din cadrul rețelelor termice exterioare propuse pentru a fi scoase din funcțiune si trecute din domeniul public în domeniul privat al Consiliului Local

Nr. crt.

Denumire mjloc fix/

Locul unde se afla

Nr. inventar

Anul punerii în funcțiune

Lungime canal termic ml

Valoare de inventar totala/valoare de inventar lungime canal lei/lei

Valoare amortizata totala/valoare amortizata pe lungime canal lei/lei

Observatii

1

Retele termice exterioare CT. Liceul Economic

21146

1964

487

512/448

350,90/306,8

Diminuare valoare

TOTAL

512/448

350,9/306,8

VIZAT: DIRECTOR TEHNIC, ing. Bota Zoltan

LISTA

porțiunilor de canal termic din cadrul rețelelor termice exterioare propuse pentru a fi scoase din funcțiune domeniul privat al Consiliului Local

Nr. crt.

Denumire mjloc fix/

Locul unde se afla

Nr. inventar

Anul punerii în funcțiune

Lungime canal termic ml

Valoare de inventar totala/valoare de inventar lungime canal lei/lei

Valoare amortizata totala/valoare amortizata pe lungime canal lei/lei

Observatii

1

Retele termice exterioare CT. Liceul Economic

21146

1964

487

512/448

350,90/306,8

Diminuare valoare

TOTAL

512/448

350,9/306,8

VIZAT:

DIRECTOR TEHNIC, ing. Bota Zoltan

LISTA

porțiunilor de canal termic din cadrul rețelelor termice exterioare propuse pentru a fi scoase din funcțiune si modalitatea de valorificare a acestora domeniul privat al Consiliului Local

Nr.

crt.

Denumire mjloc fix/

Locul unde se afla

Nr. inventar

Anul punerii în funcțiune

Lungime canal termic ml

Valoare de inventar

Valoare amortizata

Modalitatea de valorificare

1

Retele termice exterioare

CT. Liceul Economic, din care:

Dn 108 - 110 m, Dn 89 - 746m, DN 76 - 118 m;

2” -    P o ' - P o ' - 59 m

21146

1964

487

448

Diminuare valoare

306,8

Deseu irecuperabil

TOTAL

448

306,80