Hotărârea nr. 159/2009

HCL 159 Privind modificarea ¦i completarea componeniei Comisiei speciale pentru efectuarea unor propuneri de modificare a Regulamentului de Organizare ¦i Funciionare a Consiliului local municipal Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 159

Din 30 aprilie 2009

privind modificarea si completarea componentei Comisiei speciale pentru efectuarea unor propuneri de modificare a Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 174 din 14.04.2009 a Primarului Municipiului Tîrgu Mures prezentata de Secretarul Municipiului Tîrgu Mures privind modificarea si completarea componentei Comisiei speciale pentru efectuarea unor propuneri de modificare a Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mures,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „a”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea si completarea componentei Comisiei speciale pentru efectuarea unor propuneri de modificare a Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mures, dupa cum urmeaza:

  • - Sita Ioan

  • - Georgescu Maria Ana

  • - Matei Dumitru

  • - Torzsok Sandor Laszlo

  • - Peti Andrei


  • - consilier local municipal;

  • - consilier local municipal;

  • - consilier local municipal;

  • - consilier local municipal;

  • - consilier local municipal;


Art. 2. De executarea prezentei hotarâri raspunde Comisia de la art. 1, urmând ca Secretarul Municipiului Tîrgu Mures sa asigure sprijinul si logistica necesara executarii lucrarilor de catre comisie.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban