Hotărârea nr. 157/2009

HCL 157 Privind aprobarea deplasarii unei delegaiii din partea Primariei municipiului Tirgu Mure¦, la Glasgow/Marea Britanie, in perioada 13 - 16 mai 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 157

din 30 aprilie 2009

cu privire la aprobarea deplasării unei delegații din partea Primariei municipiului Tîrgu Mures, la Glasgow/Marea Britanie, în perioada 13 - 16 mai 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 518/1995, cu completările si modificările ulterioare, privind unele drepturi si obligații ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar,

Vazând expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures, prin Serviciul de Relatii Publice Interne si Internationale, nr. 392/P/24.04.2009, privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegatie oficiala din partea Primariei municipiului Tîrgu-Mures la Glasgow/Marea Britanie,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare, în valoare de 280 EUR + 390 GBP + 4.795,6 LEI, pentru o delegatie compusa din doamna Szanto Ibolya - coordonator de proiect si doamna Cristiana Chira -inspector scolar, în vederea deplasarii la Glasgow/Marea Britanie, în perioada 13 -16 mai 2009.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu-Mures, dr. Dorin Florea, prin Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale si Directia Economica.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban