Hotărârea nr. 156/2009

HCL 156 Privind aprobarea deplasarii unei delegaiii din partea Primariei municipiului Tirgu Mure¦, la Rotterdam/Olanda, in perioada 12 - 15 mai 2009

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 156

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea deplasării unei delegații din partea Primariei municipiului Tîrgu Mures, la Rotterdam/Olanda, în perioada 12 - 15 mai 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 518/1995, cu completările si modificările ulterioare, privind unele drepturi si obligații ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar,

Vazând expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures, prin Serviciul de Relatii Publice Interne si Internationale, nr. 391/P/24.04.2009, privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegatie oficiala din partea Primariei municipiului Tîrgu Mures la Rotterdam,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare, în valoare de 140 EUR + 13,8 LEI, pentru doamna Daniela Mihet - Arhitect sef al Municipiului Tîrgu Mures, în vederea deplasarii la Rotterdam/Olanda, în perioada 12 - 15 mai 2009.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale si Directia Economica.

Președinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban